ნახტომი

- - - - -

ვისაუბროთ ქართულად


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 547

#541 Dear Guest, You need to register...Zura Metreveli_*

 • Guest

დაწერილია 08 August, 2007 - 12:21

იხილე გამოხმაურებაMamuka Matsaberidze, Aug 7 2007, 10:49 PM -ში, განაცხადა:

ასომთავრული ანბანისა და ქართული სამწიგნობრო ენის სათავე - ძვ.წ. II-I ათასწლეულებში არსებული საერთოქართველური ენა

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე

საქართველოს ისტორიაში ერთიანი და ძლიერი სახელმწიფოს იდეის განხორციელების ორი უმნიშვნელოვანესი პერიოდი არსებობს და ორსავე პერიოდის სიძლიერისა და ერთიანობის გამოხატულებად მიჩნეულია ქართული ენის განსაკუთრებული როლი; შდრ.: ქუჯ-ფარნავაზის ეპოქა: ”არღარა იზრახებოდა ქართლსა შინა სხუა ენა, თვინიერ ქართულისა” და გრიგოლ ხანძთელის ეპოქა: ”ქართლად ფრიადი (მრავალი) ქუეყანა (მხარე) აღირაცხების, რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვა~ ყოველი აღესრულების”... პირველ შემთხვევაში საქართველოს გაერთიანებისთვის არსებითი როლი შეასრულა ეგრისის ერისთავმა ქუჯიმ, მეორე შემთხვევაში კი - სამხრეთ-დასავლეთ (ტაოში) და დასავლეთ საქართველოში (ეგრისში) აღზრდილმა ბაგრატიონებმა...

გავრცელებული შეხედულების თანახმად, უძველესი პერიოდიდან (ძვ.წ. III-II ათასწლეულებიდან) თითქოსდა არსებობდა სამ მონათესავე ენაზე მოლაპარაკე სამი ქართველური ტომი: ქართი, ზანი და სვანი (იხ., მაგ., ო.ჯაფარიძე, 2006, გვ. 366, 353: ”ძვ.წ. II ათასწლეულის მეორე ნახევრის საქართველოს ეთნიკური რუკა ასე გამოიყურება: კოლხეთის მთიანეთში - სვანი, კოლხეთის ბარში - ზანი, აღმოსავლეთ საქართველოში - ქართველი”). ამავე თეორიის მიხედვით, შემდეგ პერიოდში ქართველების/ქართების ენის ბაზაზე შეიქმნა სალიტერატურო ენა, რომელიც, მოგვიანებით, მეგრელ-ლაზთა და სვანთა კულტურის ენადაც იქცა. სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს უკანასკნელი დებულება ორგვარი ინტერპრეტაციით გვხვდება:

1. იძულებითი ქართიზაცია: ვარაუდობენ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრებმა მოსახლეობამ - ქართველებმა - თავიანთი ენა და კულტურა ძალით მოახვია თავს დასავლეთ საქართველოს ბარში მცხოვრებ მეგრელებს, ლაზებს, კავკასიონის კალთებზე მცხოვრებ სვანებს, ფხოველებს, აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში მცხოვრებ ჰერებს, სამხრეთ ამიერკავკასიაში მცხოვრებ მესხებს და სხვ. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ეს ”კონცეფცია” მომდინარეობს პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორის, ქეროპე პეტროსის ძე პატკანიანისგან (პატკანოვისგან).

აღმოსავლეთ საქართველოს ძველი მოსახლეობის აღსანიშნავად საბჭოთა პერიოდში დაამკვიდრეს ეთნონიმი ქართი (”ქართებს” ზოგი ავტოქთონად თვლის, ზოგი - მოსულად); პარალელურად გაჩნდა საოცარი ფრაზაც: ქართი - ტომიყლაპია: ”ქართის ტომის მიერ დაპყრობა-შერწყმა სხვა ტომებისა და შემდეგ თანდათან მისი სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციად გარდაქმნა (კლასობრივი ურთიერთობის წარმოქმნა) მას განუზომელ უპირატესობას ანიჭებდა სხვა ტომებთან შედარებით და მოხდა უდიდესი ნახტომი: ქართის ტომმა მცხეთა დაიპყრო და აქ შეიქმნა ახალი ქართლი. ამის შემდეგ ამ ტომთა შერწყმა კიდევ უფრო სწრაფი ნაბიჯით წავიდა. ქართი ტომიყლაპია: იბერები, მესხები, ზიდრიტები, კახები, ჰერები, ფხოვი, ჭართალი, ბაზალი, დუალი, ეგრე, სვანი, აფხაზი, აფშილი, სანიგი” (ნ.ბერძენიშვილი, 1990, გვ. 237). ე.წ. ქართებისგან სხვა ქართველურ ტომთა ასიმილაციის დაუსაბუთებელ მოსაზრებას სამეცნიერო ლიტერატურაში ”ქართიზაციის”, ”გაქართების”, ”ქართველიზაციის”, ან ”გაქართულების” სახელით იხსენიებენ (იხ., მაგ., ნ.ბერძენიშვილი, 1990, გვ. 225, 353, 406-409; გ.მჭედლიძე, 1996, გვ. 111, 115, 370, 534 და სხვ.).

2. ნებაყოფლობითი ქართიზაცია: ზანური და სვანური ”ენების” მფლობელებმა თავიანთ სალიტერატურო ენად ნებაყოფლობით მიიღეს მოძმე ”ქართების” სალიტერატურო ენა. ამ მოსაზრების თვალსაჩინო ნიმუშად წარმოვადგენთ ციტატას ა.ონიანის ერთ-ერთი ბოლო ნაშრომიდან: ”ქართულთან, მეგრულთან და ლაზურთან ერთად სვანური არის ქართველურ ენათა ოჯახის ერთ-ერთი წევრი. ქართველურ ენებზე, ბევრი სხვა მონათესავე ენათა ჯგუფისაგან განსხვავებით, არ წარმოქმნილა სხვადასხვა ეროვნული კულტურა (მეცნიერება, ხელოვნება)... ქართული იყო მთელი ქართველი ხალხის ბუნებრივი (და არა - თავსმოხვეული) საერთო-სახალხო ეროვნული ენა, მეცნიერების, კულტურის ენა და ერთადერთი სალიტერატურო ენა. ეს არის ის დიდი ტვირთი, რაც ისტორიამ ქართველურ ენათაგან მხოლოდ ქართულს დააკისრა და რის გამოც ის არის სწორედ სრულიად საქართველოს საერთო-სახალხო ეროვნული ენა და ქართველი ხალხის ერთიანობის ბურჯი. დანარჩენი ქართველური ენები კი, რომლებიც ლინგვისტური თვალსაზრისით ჩვეულებრივი ენებია, ფუნქციონალურად (საზოგადოებრივი ფუნქციის მიხედვით) ქართული ენის დიალექტებს უტოლდებიან (ხაზგასმა ყველგან ჩემია - ტ.ფ.). ნათქვამიდან ჩანს, რომ სვანური (მეგრულისა და ლაზურის მსგავსად) უმწერლობო ენაა” (ა.ონიანი, 1998, გვ. 3-4; მსგავსი მსჯელობისათვის იხ., აგრეთვე: რ.გორდეზიანი, 1993, გვ. 70).

საბჭოთა პერიოდამდე ცნობილ ქართველ საზოგადო და სასულიერო მოღვაწეებს არასოდეს გაუზიარებიათ მოსაზრება ქართველთა რამდენიმე ენის არსებობის შესახებ და ე.წ. ქართიზაციის თეორია (ქართველოლოგიაში ენისა და კილოს საკითხის შესახებ იხ., თ.გვანცელაძე, 2006), მაგრამ XX საუკუნის საბჭოთა იმპერიის (ბუნებრივია, ამ პერიოდის საქართველოს) სამეცნიერო წრეებში ეს იყო აღიარებული, წამყვანი სამეცნიერო თეორია; მეტიც, ამ ვარაუდის (!) ”სრულყოფის” ცდად უნდა ჩაითვალოს ქართებისა და ქართლელების გაიგივება (გ.მელიქიშვილი, 1973, გვ. 118, 125-127), ქართული ეკლესიისათვის პროზელიტიზმის დაბრალება (დ. მუსხელიშვილი, 2005, გვ. 33: ”...ქართული ეკლესიის კულტურულ-იდეოლოგიური პროზელიტიზმი წინასწარ ქმნიდა მკვიდრ ნიადაგს პოლიტიკური პროცესების წარმატებით განვითარებისათვის”) და ქრისტიანობის გამოცხადება ქართიზაციის პროცესის ხელისშეწყობად (გ.მჭედლიძე, 1996, გვ. 368: ”ქართულ ენაზე ქრისტიანობის აღმსარებლობა ქართიზაციის პროცესს უწყობდა ხელს და ამით ეთნიკურ ბარიერებს სპობდა”).

სამეცნიერო ლიტერატურაში ე.წ. ქართიზაციის თეორია პირველად გააკრიტიკა ცნობილმა საეკლესიო მოღვაწემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა ანანია ჯაფარიძემ, რომელმაც, ქართულ ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, თავისი ხედვა ასე ჩამოაყალიბა:

”ნ.მარისგან მომდინარეობს იდეა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის, ჰერეთის, დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოს მოსახლეობის ”ქართიზაციისა” ანუ გაქართველების შესახებ. ხელოვნურია ტერმინი და იდეაც ასეთივეა; სინამდვილეში კი, ძველი წყაროების თანახმად, მთიანეთის, კახეთ-ჰერეთის, დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოს მოსახლეობას ”ქართიზაცია” არ ესაჭიროებოდა, რადგან ძველთაგანვე (და ფარნავაზის დროსაც) აღნიშნულ კუთხეთა მცხოვრებნი, როგორც მთიელები, ისე ეგრისელები (მესხებსა და ჰერ-კახელებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ) ქართველი ხალხის ძირითად ნაწილად განიხილებოდნენ. ეს ასე ესმის ”ქართლის ცხოვრებას”, ძველ ქრონიკებს და ძველ ავტორებს... დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა გამოიკვლია, რომ ქრისტიანობამდე ყველა ქართულ ტომთათვის (სამეგრელოსა და სვანეთშიც) კულტმსახურების ენა იყო ქართული ენა... შესაბამისად, ამ ტომებს ქართიზაცია არ სჭირდებოდათ...” (ა.ჯაფარიძე, 1996, გვ.195-197, 213, 215-216; იხ., აგრეთვე, ა.ჯაფარიძე, 1998, გვ.261-263; ა.ჯაფარიძე, 2003).

იძულებითი ქართიზაციის თეორიის უსაფუძვლობას ცხადყოფს მრავალი სხვა ფაქტი და ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ წარმოებული კვლევებიც; კერძოდ: არც ერთ საისტორიო (თუ სხვა სახის) ქართულ თუ უცხოურ წყაროში არ დასტურდება ქართის ტომი; ვინც არ არსებობდა, როგორ შეეძლო სხვისი დაპყრობა (ტ.ფუტკარაძე, 2005, გვ. 325)? ფაქტია ისიც, რომ საისტორიო წყაროების მიხედვით, ქართველური ტომების/თემების თუ სამთავროების გაერთიანების იდეა თითქმის ყოველთვის დასავლეთ ან სამხრეთ საქართველოს მოსახლეობისგან (მათი წინამძღოლებისგან) მოდიოდა; იხ., მაგ., ქუჯის, მარუშიანის, დავით კურაპალატის, ლეონიდების, ბაგრატ III-ის, ჭყონდიდლების, ლევან დადიანისა (”იბერიელთა ერთობის ტრაქტატი”) და სხვათა ძალისხმევა.

შენიშვნა: საყურადღებოა: კ.კეკელიძესთან კამათში ივ.ჯავახიშვილს სიტყვა ქართები ბრჭყალებით მოჰყავს (ივ.ჯავახიშვილი, 1979, გვ. 236); შდრ.: კ.კეკელიძის რწმენით, სვანებთან ნარევი მესხების კუთვნილი ქართლი ძვ.წ. IV-III საუკუნეებში დაუკავებიათ ქართებს, რომელთაც ახალი ქართლი შეუქმნიათ; ჩანს, ივ. ჯავახიშვილი არ იზიარებდა ქართის ტომის არსებობის იდეას, თუმცა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ამის შესახებ მას საგანგებოდ არ უმსჯელია. ივ.ჯავახიშვილისგან განსხვავებით, ქართიზაციის თემა გაააქტუალურა ნ.ბერძენიშვილმა; დავიმოწმებთ მის ტიპურ ციტატას (ნ.ბერძენიშვილი, 1990, გვ. 225): ფეოდალური ურთიერთობის ჩამოყალიბების ხანისათვის ქართლის ექსპანსია ძირითადად დასრულებული იყო... ქსნისა და არაგვის ხეობებმა ”სახელი ქართლი არ მიიღეს; არ მიიღო ეს სახელი არც იმერეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართის კულტურა, ქართის ენა მათთვის მშობლიური ენა გახდა (შეიძლება იბერნი იყვნენ და იმთავითვე მათი ენაც იგივე იყო, რაც ქართლისა, ოღონდ დიალექტი...)” [ხაზგასმა ჩემია - ტ.ფ.].

”იძულებითი ქართიზაციისა” და ქართული ეკლესიის პროზელიტურობის თეორია დღესაც ატაცებული აქვთ საქართველოს დაშლა-დაქუცმაცების მომხრე ჯგუფებს (განსაკუთრებით, რუსეთის იმპერიის მესვეურებს). რამდენადაც იძულებით ქართიზაციას ფაქტობრივი მონაცემები მხარს არ უჭერს, ხოლო I საუკუნიდან მომდინარე ქართული ეკლესიის ისტორია საფუძვლიანი კვლევით ნათლადაა წარმოდგენილი მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის ფუნდამენტურ გამოკვლევევებში (ა.ჯაფარიძე, 1996; ა.ჯაფარიძე, 1998; ა.ჯაფარიძე, 1999; ა.ჯაფარიძე, 2003; იხ, აგრეთვე, ბ.დიასამიძე, 1999), ამ საკითხებზე მსჯელობას ჩვენ აღარ გავაგრძელებთ.

უფრო ბუნდოვნად და წინააღმდეგობრივად გამოიყურება მოსაზრება ე.წ. ”ნებაყოფლობითი ქართიზაციის” შესახებ; ამ თვალსაზრისის მიმდევართა აზრით, ძველთაგანვე არსებულ ქართველურ ტომობრივ ენათაგან ერთ-ერთზე (”ქართების ენაზე”) შექმნილი სალიტერატურო ენა დროთა განმავლობაში ქართველი ერის ეროვნულ ენად იქცა (მსჯელობისათვის იხ., მაგ., განათლების სამინისტროს მიერ სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოდ დამტკიცებული ”ენათმეცნიერების შესავლის საკითხები” გ.ახვლედიანის რედაქციით, თბ., 1972, გვ. 36). აქვე (გვ. 22) ვკითხულობთ: ”ქართული და მეგრული იმდენად არის დაცილებული ერთმანეთისგან, რომ თუ ან მეგრელმა ქართული არ იცის ან ქართველმა მეგრული, მაშინ ისინი ერთმანეთს ვერ გაუგებენ”... წიგნის ავტორთა მიხედვით, ქართული ენის ეროვნულ ენად ქცევის მიუხედავად, მეგრული და ქართული ოპოზიციური ცნებებია, ხოლო მეგრელი და ქართველი მათთვის სხვადასხვა ხალხად კვალიფიცირდება...

პირველ რიგში, აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს პირველ უნივერსიტეტში შექმნილ ამ სახელმძღვანელოში ქართველობის წარმოდგენა ორ ხალხად არის ლოგიკური შეცდომა, რომელიც გამომდინარეობს ქართველური ენობრივი სამყაროს იმ არალოგიკური გააზრებისგან, რომელიც გაბატონებული იყო საბჭოთა ენათმეცნიერებაში. ქართველურ ენობრივ ერთეულთა მსგავსი კვალიფიკაცია აქტუალურია საბჭოთა იმპერიის დასუსტებისა და დაშლის შემდეგაც (იხ., მაგ.: ბ.ჯორბენაძე, 1989, გვ. 172-173; ბ.ჯორბენაძე, 1995, გვ. 18-20; თ.გამყრელიძე, ზ.კიკნაძე, ი.შადური, ნ.შენგელაია, 2003, გვ. 622; ვ.ბოედერი, 2005, გვ. 230-232... ვ.ბოედერის ”არგუმენტების” კრიტიკისათვის იხ., თ.გვანცელაძე, 2006); შესაბამისად, საქართველოში თუ საზღვარგარეთ ბევრ მკვლევარს დღესაც არა აქვს ნათელი წარმოდგენა ქართველთა ეთნოკულტურული ისტორიის შესახებ; ბევრს ჯერაც ჰგონია, რომ შუა საუკუნეებიდან დღემდე ქართების (/ქართველების/ქართლელების) ენა და კულტურა თავს აქვთ მოხვეული სხვა ქართველური მოდგმის ”ხალხებს” (სვანებს, ლაზებს, მეგრელებს, მესხებს, აჭარლებს, ფხოველებს... (კონკრეტული მასალისათვის იხ., თ.გვანცელაძის, მ.ტაბიძის, რ.შეროზიას, ა.ჯაფარიძის, მ.ნაჭყებიას ნაშრომები, რომლებიც დამოწმებულ ლიტერატურაშია წარმოდგენილი).
...

სტატიის ფრაგმენტი - სამეცნიერო კონფერენციის მასალათა კრებულიდან "თეოლოგიის კათედრა 5 წლისაა"
საქართველოს საპატრიარქო
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
იბერიულ-კავკასიური საერთაშორისო ცენტრი
თბილისი 2007 წელი
შენ თუ , ძმაო, ეს ამბავი ქოფი-პეისთით არ გაქვს აგდმოწერილი და შენი აკრეფილიააააააააააააააა, ეგრევე "გორგასალი" გეკუთვნის ერისა და ენის წინაშე დამსახურებისთვის :(

#542 Tea Macharashvili

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 60 გამოხმაურება
0

დაწერილია 10 August, 2007 - 00:53

თეონა, ლოგიკური კითხვაა... ანალოგიურ კითხვაზე რამდენიმე თვის წინ ასეთი პასუხი მივიღე: კუთვნილებითი ნაცვალსახელების მრავლობითი რიცხვის ფორმებიც აწარმოებენ მრავლობითს. მაგ: ჩვენი _ ჩვენები _ჩვენთა... შესაბამისად, აქ "თა" მრავლობითი რიცხვის ნიშანია...
The Proud Participant of Business Conference

#543 Dear Guest, You need to register...Zura Metreveli_*

 • Guest

დაწერილია 13 August, 2007 - 12:54

ეხლა კიდევ ერთი მაგრად წავიკითხე "ჩვენთაგანური" პოსტი და არა რა, არც ერთ შემთხვევაში არ არის სწორი ეს დასაწვავი ჩვენთაგანი :) "თა" - არის ნართანიანი მრავლობითის ბრუნვის ფორმა და ამ შემთხვევაში - ნათესაობითი ბრუნვის. "ჩვენთაგანი" ეს დაახლოებით ისეთი ამბავია, როგორც, ვთქვათ - კარებები, ფულები, და ა. შ. ესკი არ არის მთლად კარგი ამბავი, ა? ;) რაზვე ია ნე პრავ? :)

#544 Tea Macharashvili

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 60 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 August, 2007 - 13:39

იხილე გამოხმაურებაZura Metreveli, Aug 13/07, 12:54 PM -ში, განაცხადა:

ეხლა კიდევ ერთი მაგრად წავიკითხე "ჩვენთაგანური" პოსტი და არა რა, არც ერთ შემთხვევაში არ არის სწორი ეს დასაწვავი ჩვენთაგანი :) "თა" - არის ნართანიანი მრავლობითის ბრუნვის ფორმა და ამ შემთხვევაში - ნათესაობითი ბრუნვის. "ჩვენთაგანი" ეს დაახლოებით ისეთი ამბავია, როგორც, ვთქვათ - კარებები, ფულები, და ა. შ. ესკი არ არის მთლად კარგი ამბავი, ა? ;) რაზვე ია ნე პრავ? :)


მიხარია, რომ ერთი ჩვენგანი (ვაღიარებ, ამაზე მართებული შენიშვნა მივიღე) მაინც არის "ქრონიკულად" კარგ ხასიათზე... მაოგნებს თქვენი მუდმივი იუმორი ამ უცნაურ ცხოვრებაში...

რაც შეეხება "ჩვენთაგანურ" პოსტებს, ის, რაც "შემოგთავაზეთ, ერთ-ერთი სახელმძღვანელოდან ამოვწერე სიტყვა-სიტყვით... ასე რომ... თუმცა, მგონი, ამაზე კამათი აღარ ღირს... ბოდიშს გიხდით, თუ აგაფორიაქეთ...
The Proud Participant of Business Conference

#545 Rezo Magalashvili

  Marketing Proffesional

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 6,175 გამოხმაურება
1

დაწერილია 13 August, 2007 - 13:42

ინტრიგა დამანახეთ.. :)

აი ლავ ზის პლეის :popcorn:
GBI Autotrade
CEO
Mob: 891 307307
Phone: 307 307
Email: r.magalashvili@gbiautotrade.ge
Web:www.307307.ge
Make the difference!

#546 Dear Guest, You need to register...Zura Metreveli_*

 • Guest

დაწერილია 13 August, 2007 - 13:59

იხილე გამოხმაურებაTea Macharashvili, Aug 13/07, 01:39 PM -ში, განაცხადა:

იხილე გამოხმაურებაZura Metreveli, Aug 13/07, 12:54 PM -ში, განაცხადა:

ეხლა კიდევ ერთი მაგრად წავიკითხე "ჩვენთაგანური" პოსტი და არა რა, არც ერთ შემთხვევაში არ არის სწორი ეს დასაწვავი ჩვენთაგანი :biggrin: "თა" - არის ნართანიანი მრავლობითის ბრუნვის ფორმა და ამ შემთხვევაში - ნათესაობითი ბრუნვის. "ჩვენთაგანი" ეს დაახლოებით ისეთი ამბავია, როგორც, ვთქვათ - კარებები, ფულები, და ა. შ. ესკი არ არის მთლად კარგი ამბავი, ა? ::-B: რაზვე ია ნე პრავ? :biggrin:


მიხარია, რომ ერთი ჩვენგანი (ვაღიარებ, ამაზე მართებული შენიშვნა მივიღე) მაინც არის "ქრონიკულად" კარგ ხასიათზე... მაოგნებს თქვენი მუდმივი იუმორი ამ უცნაურ ცხოვრებაში...

რაც შეეხება "ჩვენთაგანურ" პოსტებს, ის, რაც "შემოგთავაზეთ, ერთ-ერთი სახელმძღვანელოდან ამოვწერე სიტყვა-სიტყვით... ასე რომ... თუმცა, მგონი, ამაზე კამათი აღარ ღირს... ბოდიშს გიხდით, თუ აგაფორიაქეთ...არ გეკამათები, შე კაცო, ვხალისობ :biggrin: ზოგჯერ სახელმძღვანელოებიც რომ სცოდავენ გაგონილი გექნება ეგ ამბავი, ა? :biggrin:

ხოოოოოო, აი რაც შეეხება ჩემს ქრონიკულად კარგ ხასიათს, ეგ შეიძლება ითქვას რომ ეგრეა ::>: , თუნდაც "ამ უცნაურ ცხოვრებაში" :biggrin: აბა რა ვქნა, ვიტირო წყლისა პირსა? :biggrin: გაიღიმე, ცხოვრება გრძელდება - ვოტ მო დევიზ :biggrin: მე მგონი ტირილს სჯობს არა? დილით რომ ვიღვიძებ, ხო ვიცი რო სამსახურში უნდა წავიდე, სადაც ნუ უნდა ვიპახაო, ვთქვათ ვიცი, რო მანქანაში ბენზინი არ მისხია, ვთქვათ ვიცი რომ ჯიბიდან ობობის ქსელები ამომაქვს, ვიცი რომ მაგრად ცხელა და შვებულებაც არ მეკუთვნის, მაინც მიხარია ცხოვრება :<:-P: იმიტომ რომ ცოცხალი ვარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი დილა გათენდა, იმიტომ რომ გარშემო ყველა ცოცხალია და ჯანმრთელადაა. ანდერსტენდ? ეგეთი ვარ რაააააააა :biggrin: ეხლა წარმოიდგინე, როცა კარგ ხასიათზე ვარ რა ვიქნები? :biggrin: აი მაშინ მიფრთხილდიიიიიიიიიიიიი :biggrin: სულ სიცილ-ხარხარი მემართება :biggrin:

#547 Tea Macharashvili

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 60 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 August, 2007 - 14:12

იხილე გამოხმაურებაZura Metreveli, Aug 13/07, 01:59 PM -ში, განაცხადა:

ხოოოოოო, აი რაც შეეხება ჩემს ქრონიკულად კარგ ხასიათს, ეგ შეიძლება ითქვას რომ ეგრეა :biggrin: , თუნდაც "ამ უცნაურ ცხოვრებაში" :biggrin: აბა რა ვქნა, ვიტირო წყლისა პირსა? :biggrin: გაიღიმე, ცხოვრება გრძელდება - ვოტ მო დევიზ :biggrin: მე მგონი ტირილს სჯობს არა? დილით რომ ვიღვიძებ, ხო ვიცი რო სამსახურში უნდა წავიდე, სადაც ნუ უნდა ვიპახაო, ვთქვათ ვიცი, რო მანქანაში ბენზინი არ მისხია, ვთქვათ ვიცი რომ ჯიბიდან ობობის ქსელები ამომაქვს, ვიცი რომ მაგრად ცხელა და შვებულებაც არ მეკუთვნის, მაინც მიხარია ცხოვრება :biggrin: იმიტომ რომ ცოცხალი ვარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი დილა გათენდა, იმიტომ რომ გარშემო ყველა ცოცხალია და ჯანმრთელადაა. ანდერსტენდ? ეგეთი ვარ რაააააააა :biggrin: ეხლა წარმოიდგინე, როცა კარგ ხასიათზე ვარ რა ვიქნები? :biggrin: აი მაშინ მიფრთხილდიიიიიიიიიიიიი :biggrin: სულ სიცილ-ხარხარი მემართება :biggrin:


გაიხარე...

ე.ი. საკმაოდ ორიგინალური "რეცეპტით" სარგებლობთ (დევიზს ვგულისხმობ) და შესაბამისად, ხალისიანად ცხოვრობთ ... არ ვიცი რატომ, მაგრამ ამ უცნაური რეცეპტის "მოპარვის" სურვილი გამიჩნდა... წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით?...

... და რომ არ "გაოფდეს", ზემოთ ნახსნები სახელმძღვანელო მომავალი ფილოლოგების "გასანათლებლად" გამოიყენება (თუ გამოიყენებოდა) უნივერსიტეტში...
The Proud Participant of Business Conference

#548 Dear Guest, You need to register...Zura Metreveli_*

 • Guest

დაწერილია 13 August, 2007 - 15:41

იმედია, რომ გამოიყენებ-ოდა :biggrin: არანაირი წინააღმდეგობა, გამოიყენეთ სულო და გულო :biggrin:1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share