ნახტომი

- - - - -

ვარდების რევოლუციის


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 70

#41 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:31

Kristine Nizharadze

რაარის რატომ თხრი თვალებს ხალხს დაწერე ადამიანურად, აი ასე :

დემოკრატიის პრინციპის არსი

XX საუკუნის ისევე, როგორც XXI საუკუნის მთავარი ამოცანა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა გახდა, რომელიც თავის მხრივ უპირისპირდება ტოტალიტარულ, ავტორიტარულ სახელმწიფოებს. მნიშვნელოვანია განისაზღვროს თავად დემოკრატიის არსი.
დემოკრატია არ არის განსაზღვრება პოლიტიკური სისტემისა, არამედ თითოეული პოლიტიკური სისტემა ცდილობს განსაზღვროს დემოკრატიის მასშტაბი მის სტრუქტურებში. დემოკრატიის არსებობა ძლიერად არის დამოკიდებული აღნიშნულ სისტემაში ადამინის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების არსებობაზე, თუ რა დოზით არიან ისინი ცხოვრებაში გატარებული.
დემოკრატია არის პოპულარული და პატივსაცემი ტერმინი, მაგრამ სიტყვების მნიშვნელობა დროის მიხედვით იცვლება, დემოკრატიის დეფინიციაც ზოგჯერ ორაზროვანი და სხვადასხვაგავარია.
საერთო ლექსიკონით დემოკრატია `თვითმმართველობას~ და `ხალხის ნებას~ წარმოადგენს, თუმცა ჯერ კიდევ ადრეულ წლებში ჟამეს Bურჰამ – ი აღნიშნავდა: `თუ შევამოწმებთ არა დაწერილ, არამედ ზეპირ, ვერბალურ დეცინიციას, მიხვდებით, რომ პოლიტიკოსების განცხადებებში მოხსენიებულ დემოკრატიას არაფერი აქვს საერთო თვითმმართველობასთან.. აქედან შეიძლება მარტივი დასკვნის გაკეთება, რომ პოლიტიკოსები მიზანშეწონილობის პრინციპიდან გამომდინარე ხშირად ივიწყებენ იმ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომელთაც ხალხს პირდებოდნენ.
ძალაუფლებისადმი – მთვარობისადმი უნდობლობას ადრეულ ამერიკაში მათი კოლონიური გამოცდილება ედო საფუძვლად, როცა იბეგრებოდა ყველა კანონიერი და საქმიანი დოკუმენტი, ასევე ყველა გაზეთ, წიგნი და პამფლეტი, მაგრამ თავს მოხვეულ გადასახადებზე მეტად ამერიკელებს სძულდათ ის ფაქტი, რომ მათზე ძალადობდა ძლიერ შორს არსებული მთავრობა, რომელშიც მათ არცერთი წარმომადგენელი არ ჰყავდათ, ვინც საჭიროების შემთხვევაში დაიცავდა მათ ინტერესებს, არ მოუწყობდნენ მათ უსანქციო ჩხრეკებს. სწორედ ეს გახდა ბრიტანეთის ძალაუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზეზი. ამგვარად ჩამოყალიბდა უნიკალური ამერიკული შეხედულება, რომ _
ძალაუფლება და თავისუფლება ერთმანეთის ბუნებრივი მტრები არიან
ერის დამფუძნებელ მამებს უმთავრეს მიზნად მიაჩნდათ ხელისფლების ძლიერების შეზღუდვა და თავისუფლების დაცვა, ამისთვის მათ აღიარეს მთავრობის ახალი დანიშნულება ეს იყო ამ უკანასკნელის მხრიდან ინდივიდუალურ თავისუფლებათა დაცვა, თუმცა პიროვნების დაცვა ნამდვილად არ იყო მთავრობის ერთადერთი ფუნქცია, მას აგრეთვე ეკისრებოდა ხალხის საგარეო და საშინაო საფრთხისგან დაცვა, ეკონომიკურის ზრდის უზრუნველყოფა და საგარეო პოლიტიკის წარმართვა, მაგრამ ხელისუფლების ხელისუფლების საქმე არამც და არამც არ იყო, რომ მას ხალხისთვის ესწავლებინა თუ როგორ ეცხოვრა მათ, რომელ რელიგიას მიჰყოლოდნენ, რა უნდა გამოექვეყნებინათ პამფლეტსა და გაზეთში, ამ თვალსაზრისით ინდივიდუალური უფლებათა იდეა ამაერიკული ღირებულებების სისტების ყველაზე ტრადიციული და ასაკოვანი წევრია.
ხშირად დემოკრატია და თავისუფლება ერთსა და იმავე რამედაა მიჩნეული, ეს ჭეშმარიტებას არ შეესაბამება. დემოკრატია, ნიშნავს იმას რომ ხალხს ჰქონდეს საჯარო მოხელეთა სამართლიანი არჩევის საშუალება და უმრავლესობის სურვილის შესაბამისად , პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების უნარი, თავისუფლება მეორე მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ადამინებს ჰქონდეთ უფლებები, რომელთა დაღვევისგან დაცვაც სურდათ კონსტიტუციის ავტორებს, დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში მათ მოიხსენიებენ, როგორც ჩამოურთმევ უფლებებს. უფლებათა ბილმა საფუძველი ჩაუყარა რამდენიმე ამაღლებულ პრინციპს, რომელთაც უზრუნველყვეს ყველაზე ფუნდამენტალური უფლებები. ძალიან ზოგადი ფორმით, მაგრამ იმთავითვე წამოიჭრა მრავალი ცხოვრებისეულ მდგომარეობა, რომელთაც აუცილებელი გახადეს იმის დადგენა, თუ როდის ან საერთოდ საჭირო იყო თუ არა უფლებათა ბილის გამოყენება. საჭირო გახდა კანონის ინტერპრეტაცია, კანონის ცხოვრებაში გატარება, მიუხედავად ქაღალდზე დაწერილი უფლებებისა, ჩვეულებრივი ამბავი იყო კანონიერ ემიგრანტთა დეპორტაცია, მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, პოლიცია ეჭვმიტანილთა აღიარების მოსაპოვებლად ფიზიკურ დაშინებას იყენებდა, დევნას განიცდიან რელიგიურ უმცირესობათა წარმომადგენლები. კონსტიტუციის დარღვევათა ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკა შეუმჩნევლად აგრძელებდა არსებობას, სწორედ იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომელთა უფლებების ყველაზე ხშირად ირღვეოდა საზოგადოების ის წევრები იყვნენ, რომელთაც საკუთარ უფლებებზე ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდათ. ისინი ვერ აღწევდნენ თავისუფლების ციხესიმაგრემდე - სასამართლომდე.
სამოქალაქო საზოდგადოების ჩამოყალიბება ბევრად უფრო რთული პროცესია, ვიდრე სრულყოფილი კანონების შექმნა, სუსტი საზოგადოება არ არის დემოკარატიული, მაშინ რა აიძულების ხელისუფლებას იფიქროს სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებზე. ერთი ძლიერი არგუმენტი ამისა შეიძლება იყოს ლეგიტიმურობის პრინციპი. Lიპსეტ-ი აღნიშნავს რომ: ხელისუფლება იძულებულია ანგარიში გაუწიოს ლეგიტიმიზმს, როგორც უკანასკნელ ეშმაკს. ამავე დროს ლეგიტიმურობა გაიგივებულია დემოკრატიის აუცილებელ პირობასთან. ჯერ კიდევ აღმოსავლური დესპოტიები შემდეგ კი ფეოდალური სისტემა თომა აქვინელისა და სხვათა პირით ცდილობდნენ ლეგიტიმაცია მიენიჭებინათ და მონარქის ხელისუფლებას ღვთის შთამომავლად თვლიდნენ, უკეთეს შემთხვევაში მესიის მახვილად. თანამედვროვე მსოფლიოში ლეგიტიმაციის მეთოდად სამართლიანი არჩევნები მიიჩნევა ანუ როგორ ახორციელებს ხალხი ხელისუფლებას.
დემოკრატიის პრინციპის მიხედვით ხელისუფლების მართვა გამგეობა, მხოლოდ მართულთა თანხმობით უნდა ხორციელდებოდეს ამ თანხმობის ყველაზე სრულყოფილი ფორმაა, როდესაც მოქალაქეები თვითონ ახორციელებ თვითმმართველობას და ემორჩილებიან მათივე შექმნილ კანონებს. თვითმმართველობა შეიძლება წარმომადენლობითი ან უშუალო დემოკრატიის სახე მიიღოს, თუმცა ხალხის ნების პირდაპირი გამოხატვა გადაულახავ ტექნიკურ სიძნელეებს წარმოშობს, ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში – ათენში უშუალო დემოკრატიის გარიჟრაჟი კრახით დასრულდა, რამ უფრო განაპირობა ათენის დაცემა ათენელთა შეურიგებლობამ მაკედონელებისადმი, `ფილიპიკებმა~ თუ უშუალო დემოკრატიის ასეთი ფორმით არსებობამ?! ისტორია ადასტურებს სხვადასხვა ხალხის შეცდომებს (მაგ: ჰიტლერი) , თუმცა მიუხედავად მრვალაფეროვანი გამოცდილებისა რუსო აღნიშნავს, რომ ხალხის საქმე ისაა, რომ მხოლოდ მიანიშნოს რას ფიქრობს ხელისუფლებაზე თუ იგი არღვევს კონსტიტუციას. აქ იგრძნობა შიში ამბოხებისადმი – შიში რევოლუციისა. აშშ-ს კონსტიტუცია და მის მაგალითზე საქართველოს კონსტიტუციაც ერთროულად უჭერს მხარს ხელისუფლების გამიჯვნასაც და ხალხის ნებასაც, იგი აღიარებს ხალხს ხელისუფლების წყაროდ. რუსომ მონარქის სუვერენიტეტის იდეა შეატრიალა და ხალხის სუვერენიტეტის იდეად ჩამოაყალიბა – ეს ნიშნავს, რომ ხალხმა თავად მართოს საკუთარი თავი, მაგრამ ეს ზედმეტად მსუყე ლუკმაა, ამხელა ძალაუფლებისათვის თავის გართმევა მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, თუ იგი ნაწილებად დაიყოფა, იგი შემდეგი სახით ავითარებდა თავის თეორიას: მონარქს ხელისუფლება ხალხის მიერ ჰქონდა გადაცემული, მას ხალხის მართვა თვითონ ხალხის მიერ ხელშეკრულებით ჰქონდა დავალებული. ჯ. ლოკი განმარტავს, რომ ეს ხელშეკრულება არ ნიშნავს საკუთარ უფლებებზე უარის თქმას, ხალხი სულ ცოტა იმდენ ძალაუფლებას მაინც ინარჩუნებს, რომელიც საშუალებას მისცემს მას უკან დაიბრუნოს სხვისთვის გადაცემული უფლებები თუ ხელისუფლება ვერ გაამართლებს მინიჭებულ ნდობას და დაარღვევს ხელშეკრულებას. მოქალაქეები მაინც აგრძელებენ საკუთარი უფლებების დაცვას, როცა სახელმწიფოდ არიან ორგანიზებული – შეუძლებელია ხალხმა დაკარგოს თავისი უფლებები საზოგადოებრივი ხელშეკრულების გამო.
სავარაუდოდ ხელისუფლების დანაწილებაცა და სახალხო ნებაც თავისუფლებას ემსახურებიან, თანაც სავარაუდოდ სახალხო ნება არის თვითმმართველობის ფორმა. აქვე კვლავ თავს იჩენს ლეგიტიმური გადაწყვეტილება და ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რა როლი უჭირავს დემოკრატიულ ღირებულებებს კონსტიტუციონალიზმთან მიმართებაში. დემოკრატია და კონსტიტუციონალიზმი ვერანაირად ვერ გაიგივდება ერთმანეთთან. საუკეთესო შემთხვევაში, მათი ურთიერთობა შეიძლება აღიწეროს როგორც მტრობის ზღვარზე არსებული დაძაბულობა, მაგრამ დემოკრატიის იდეალი იმდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა, რომ თანამედროვე კონსტიტუციური სისტემა ვერ იარსებებდა დემოკრატიული ლეგიტიმაციის გარეშე. მიტომ კონსტიტუციონალიზმის თანამედროვე იდეალი ვერ უარყოფს ხალხის სუვერენიტეტს, ამის ნაცვლად იგი საკუთარ სისტემაში ნერგავს დემოკრატიის გარკვეულ მოლოდინს და პრინციპებს. საჭიროა რადიკალურად შეიცვალოს როგორც ლიბერალური ისე დემოკრატიული აზროვნებისათვის დამახასიათებელი პერსპექტივები.
• ლეგიტიმურობის წყარო არ არის წინასწარ განსაძღვრული ნება, არამედ გადაწვეტილების შემუშავებისას მსჯელობა და დისკუსია. ლეგიტიმური გადაწყვეტილება არ წარმოადგენს ყველა დამიანის ნებას, იგი არის შედეგი საყოველთაო დისკუსიისა, რომელშიც მონაწილების უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს. ამ გაგებით დემოკრატია კონტიტუციური ანუ ხელისუფლების შემზღუდველი ხდება, სწორედ იმიტომ რომ ხალხია სუვერენული და სხვას არავის და არცერთ ინსტიტუტს არ შეუძლია სუვერენული ხელისუფლების პრეტენზია განაცხადოს. მთელი ის ძალაუფლება , რომელიც კონსტიტუციურ ინსტიტუტებს აქვთ , ხალხმა მიანიჭა მათ.
• მეორეს მხრივ ხალხის სუვერენიტეტი სულაც არ ნიშნავს, რომ მათ ვინც ამ სუვერენიტეტს ახორციელებს, შეუძლიათ სუვერენულად განაგონ ყოველი ადამიანის ბედი. გამარჯვებული იღებს ყველაფერს – ეს პრინციპი მიუღებელია.
გვაქვს კი საფუძველი განვაცხადოთ, რომ უმრავლესობის ნების გამოხატულება რეფერენდუმისა თუ ერის ნაწილის მიერ არჩეულ საპარლამენტო უმრავლესობის მეშვეობით, მთელი ხალხის ნებაა და ამიტომ ყველასთვის სავალდებულოა? ლოკის და რუსოს პასუხია, რომ:
1. უმრავლესობის ნება მისაღებია, რადგან შეუძლებელია აბსოლიტური ერთსულოვნების მიღწევა,
2. უმრავლესობის წესი ყოველთვის უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის არაორაზროვან შედეგს .
ამავრდულად XX საუკუნეში თანასწორობა ერთერთ მთავარ მიმართულებად იქცა, ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მხოლოდ კონსტიტუცია ზღუდავს მოქალაქეთა დემოკრატიული მონაწილეობის მეშვეობით მისაღები გადაწყვეტილებების სფეროსა და შინაარს. ამ საკითხში მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუციამ უმცირესობა უმრავლესობისაგან დაიცვას. ასეთი დაცვის მექანიზმები კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, მაშინ როცა ის, რასაც უმრავლესობის ტიტული აქვს სინამდვილეში უმცირესობის ბატონობას ნიშნავს, როცა ხელისუფლებაში მოსული პირები განუდგებიან ხალხის ნებას. მათ უმრავლესობა ჰქვიათ, პრაქტიკულად კი უმცირესობაში არიან. ამრიგად პარადოქსულად ჟღერს, მაგრამ უმრავლესობის ბატონობის შემზრუდველი მექანიზმები გარკვეულწილად თვითონ უმრვალესობას და დემოკრატიას შეიძლება აღმოაჩნდეს. უფლებათა დეკლარაციის მთავარი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ მომხდარიყო გარკვეული საკითხების ამოღება პოლიტიკური განხეთქილების ჩაკეტილი წრიდან, მათი გატანა უმრავლესობისა და ჩინოვნიკების გავლენის სფეროს გარეთ და ისეთი სამართლებრივი პრინციპების ჩამოყალიბება, რომელიც გამოიყენება სასმართლოში:
ადამიანის ძირითადი უფლებები არ შეიძლება იყოს კენჭისყრის საგანი, ის არ არის დამოკიდებული არჩევნების შედეგებზე.
მაგ: ავიღოთ ერთერთი რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც უმცირესობაში იმყოფებიან და რომელთაც ტრადიციული რიტუალების ჩატარება მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, უმრავლესობისთვის ეს საკითხი უმნიშვნელო და უნიტერესოა – ეს არც თუ ისე ტრაგიკული სურათია, მაგრამ მდგომარეობას გაამძაფრებს ის გარემოება, თუ უმცირესობაში მყოფი პირები მზად არიან თავი გასწირონ ამ რიტუალის ჩატარებისთვის. უმცირესობის ნების სიმძაფრის მხედველობაში მიღებამ შეიძლება ტრაგიკული სირთულეები გამოიწვიოს მაშინ, როდესაც უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის ნულოვანი ჯამის თამაში მიმდინარეობს – როცა თითოეული ჯგუფის ნება მხოლოდ მეორე მხარის ნების ხარჯზე შეიძლება განხორციელდეს.
კონსტიტუცია უნდა უზრუნველყოფდეს უმცირესობის დაცვას, რადგან თუ საპარლამენტო უმრავლესობა ჩამოშორდა ამომრჩეველთა უმრავლესობას ამან უმცირესობის დესპოტიზმის დამყარებაც შეიძლება გამოიწვიოს, მეტიც უმცირესობების დაცვა გამომდინარეობს წარმომადგენელთა დროში შეზღუდული მანდატებიდან უმცირესობის ტირანიის საფრთხე იმითაც მცირდება, რომ საპარლემენტო უმრავლესობა იძულებულია მოლაპარაკება აწრმოოს ხელისუფლების სხვა განშტოებებთან.
დაცვის მძლავრი მექანიზმია დემოკრატიის ციხე სიმაგრე ანუ სასამართლო. ამ უკანასკნელმა უდიდესი როლი ითამაშა აშშ-ს ისტორიაში. 1803 წელს აშშ-ს ისტორიაში პირველად უზენაესმა სასამართლომ საქმეში `მარბენი მედისონის წინააღმდეგ~ კონგრესის მიერ მიღებული კანონი არაკონსტიტუციურად ცნო. ამ პრეცედენტმა დააფუძნა პრინციპი, რომ უზენაეს სასამართლოს ჰქონდა კონგრესის მიერ მიღებული კანონების გაუქმების უფლება იმ შემთხვევაში თუ იგი არღვევდა კონსტიტუციას. აღნიშნულმა პრინციპმა განსაკუთრებული როლი ითამაშა ყველა იმ უფლების განვითარებაში, რომლითაც დღეს ყველა ამერიკელი ტკბება. ეს იყო ამერიკის მხრიდან `კონსტიტუციონალიზმისათვის გაღებული ყველაზე გამორჩეული ძღვენი.~
სასამართლოს როლი ხელისუფლების დაბალანსებაში მნიშვნელოვანია. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ეპოქაში დაჩნდა ახალი ტენდენცია, რომელიც ცხადყოფდა, რომ პოლიტიკურ სამყაროს აღარ აკმაყოფილებდა სასამართლოს ტრადიციული, უბრალოდ კანონების შემფარდებელი როლი. იმის გამო, რომ უარყოფილ იქნა მონტესკიეს მოძღვრება, რომლის მიხედვიტაც მოსამართლე მხოლოდ კანონის რუპორია და რომელიც მოსამართლეებს საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე უფრო დაბალ დომეზე აყენებს, აღმოცენდა საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების სხვადასხვა ფორმა, რომლებმაც ეჭვქვეს დააყენა საკანონმდებლო განშტოების უზენაესობა.
ამგვარად ხელისუფლების დანაწილების ერთერთი უმთავრესი პრინციპია ხელისუფლების შტოების იმგვარად ფორმირება, რომ დაცული იქნას მათ შორის წონასწორობის პრინციპი. წონაწორობის პრინციპის დაცვას ემსახურება:
1. ხელისუფლების შტოების გამიჯვნა
2. ერთმანეთზე დამოკიდებულება ფორმირებისას
3. დამოუკიდებელი საქმიანობა და ერთიანი გადაწყვეტილებები.
4. დემოკრატიის ცნება:
• ხალხი როგორც ხელისფლების ერთადერთი წყარო
• ლეგიტიმაციის საკითხები
• ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები

#42 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:32

გადააქართულეთ ვინმემ ეს თორემ თქვენ გეტკინებათ თვალები :))
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#43 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:34

ქალბატონო ქრისტინე, ხალხის აზრით მანიპულირება და ჭეშმარიტად ხალხის აზრის გამოხატვა სულ სხვადასხვა რამაა. ახლანდელი ხელისუფლება არ ასრულებს იმ დაპირებების დიდ ნაწილს, რისთვისაც მას მხარს უჭერდა ხალხის დიდი ნაწილი ე.წ. "რევოლუციის დროს".
რაც შეეხება ნორმატიულ აქტებს და სხვა რამეებს. მე პირადად ვემხრობი იმ აზრს, რომ რევოლუციის უფლება ხალხს აქვს. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში სრულიად გაუგებარია და ზედმეტი უცხოური დაფინანსება. იყო რევოლუციაში გამოყენებული უცხოური დაფინანსება? იყო ამ დაფინანსების წილი ადგილობრივ დაფინანსებაზე მეტი? თუ ასე იყო, ადგილი ჰქონია არა სახალხო რევოლუციას, არამედ სულ სხვა რამეს, რომელსაც თქვენ, იურისტები, ალბათ უფრო უკეთ მოუფიქრებთ სახელს.

რედაქტორი Lasha Shamatava, 03 October, 2006 - 16:35.

Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#44 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:44

Zviad Tsagareishvili, Oct 3 2006, 03:31 PM -ში, განაცხადა:

4. დემოკრატიის ცნება:
• ხალხი როგორც ხელისფლების ერთადერთი წყარო
• ლეგიტიმაციის საკითხები
• ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები

<{POST_SNAPBACK}>აქედან რომელი ახასიათებს საქართველოს ხელისუფლებას?
პირველი არა - იმიტომ რომ რევოლუციის წყარო უფრო "სოროსის ფულები" იყო ვიდრე ხალხი;
არც მეორე - ხელისუფლებისლეგიტიმურობა ძალიან დაბალია რადგან რევოლუციის შედეგად მოსული ხელისუფლებაა;
და არც მესამე - ადამიანის უფლებებს როგორ იცავენ ზედმეტია ამაზე საუბარი.

#45 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:48

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 03:34 PM -ში, განაცხადა:

მე პირადად ვემხრობი იმ აზრს, რომ რევოლუციის უფლება ხალხს აქვს.

<{POST_SNAPBACK}>


ბატონო ლაშა აქ იმას კი არ მიმოვხილავ, თქვენ,მე ან თუნდაც ბატონი ზვიადი (:D) რას ემხრობა, არამედ თავად ფაქტს, კერძოდ-საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქეებს გარანტირებული აქვთ უშუალო დემოკრატიის ერთერთი ფომის რევოლუციის უფლებით სარგებლობა :)) ამ უფლებით ისინი არჭურვილნი არანა, თანახმად კონსტიტუციის მეხუთე მუხლისა.

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 03:34 PM -ში, განაცხადა:

ასეთ შემთხვევაში სრულიად გაუგებარია და ზედმეტი უცხოური დაფინანსება

<{POST_SNAPBACK}>


არ ვიცი როგორ აგიხსნა, მოვლენა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 23 ნოემბერს დაკვალიფიცირდა, როგორც რევოლუცია :P ტავად რევოლუციის ცნება არ გამორიცხავს ფინანსურ დახმარებას და არც პოცენტულობას განსაზღვრავს. მე მესმის შენი, შენი სპეციალობის ადამიანი სწორედ რაოდენობით უდგები საკითხს, მაგრამ აქ საუბარა არა რაოდენობაზე არამედ თვისებაზე.
100 000 ადამიანი იდგა ქუჩაში, მაგრამ 99% უჭერდა ამ რევოლუციას მხარს, ვერაფერს შეცვლი. ეს ხელისუფლება არის ლეგიტიმური, როგორც კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო აღირებით(სხვატაშორის საერთაშორისო აღირების რამდენიმე სახეობა არსებობს 1. სახელმწიფოდ ცნობა 2. მთავრობის ცნბა და 3. თვითგამორკვევისა და თავისუფლებსათვის მებრძოლ ერად ცნობა), რამაც მას მიანიჭა ლეგიტიმაცია.

სხვა საკითხია ხელისუფლებამ გამოხატა თუ რა ხალხის აზრი, ეს მეორე სხვა მოვლენააა და რევოლუციის ლეგიტმურობასთან კავშირი არ აქვს . მიზეზ-შედეგობივ კავშირს ვერ დაადგენ, ამ 2 მოვლენას შორის, კი , მაგრამ რა გინდათ თქვათ, ეს ხელისუფლება იმიტომ არ გამოხატავს ხალხის აზრს, რომ რევოლუცითა მოსული?? თუ უკანონო, ან სორისის ფულითაა მოსული, ჩვეულებრივი არჩევნების გზით, რომ მოსულიყო, დამჯერე ბიჭები იქნებოდნენ არა?! :D
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#46 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:51

Zviad Tsagareishvili, Oct 3 2006, 03:44 PM -ში, განაცხადა:

აქედან რომელი ახასიათებს საქართველოს ხელისუფლებას?

<{POST_SNAPBACK}>


თუ არ ახასიათებს მაშინ ეს რეჟმი განისაზღვრება როგორც არადემოკრატიული :D თორემ რევოლუციასთან ა კავშირი აქვს?! :))))

Zviad Tsagareishvili, Oct 3 2006, 03:44 PM -ში, განაცხადა:

პირველი არა - იმიტომ რომ რევოლუციის წყარო უფრო "სოროსის ფულები" იყო ვიდრე ხალხი;

<{POST_SNAPBACK}>


მაგ სოროსის ფულმა ვერ მოახდნა ზოგიერთ მეზობელ ქვეყანაში რევოლუცია, მარტო ფინანსებით არ განისაზღვრება :P)
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#47 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:54

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 03:48 PM -ში, განაცხადა:

ჩვეულებრივი არჩევნების გზით, რომ მოსულიყო, დამჯერე ბიჭები იქნებოდნენ არა?!

<{POST_SNAPBACK}>


ჯერ საქართველოში არ ყოფილა პრეცენდენტი არჩევნების გზით შეცვლილიყოს ხელისუფლება, როცა ეს მოხდება დაინახავ განსხვავებას. :))

რედაქტორი Zviad Tsagareishvili, 03 October, 2006 - 16:54.


#48 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:55

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 04:48 PM -ში, განაცხადა:

ბატონო ლაშა აქ იმას კი არ მიმოვხილავ, თქვენ,მე ან თუნდაც ბატონი ზვიადი () რას ემხრობა, არამედ თავად ფაქტს, კერძოდ-საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქეებს გარანტირებული აქვთ უშუალო დემოკრატიის ერთერთი ფომის რევოლუციის უფლებით სარგებლობა  ამ უფლებით ისინი არჭურვილნი არანა, თანახმად კონსტიტუციის მეხუთე მუხლისა.

<{POST_SNAPBACK}>

ქრისტინე, კონსტიტუციაში არსად წერია პირდაპირ რევოლუციის უფლება აქვს ხალხსო, ასე, რომ ცალსახა არაა რასაც შენ ამბობ. ამიტომ სრულიად შესაძლებელია სხვადასხვა ინტერპრეტაცია. მე იმის თქმა მინდა, რომ ვემხრობი იმ ინტერპრეტაციას, რომლის მიხედვით კონსტიტუციაში წერია, რომ ხალხს აქვს რევოლუციის უფლება.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#49 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 16:57

Zviad Tsagareishvili, Oct 3 2006, 03:54 PM -ში, განაცხადა:

ჯერ საქართველოში არ ყოფილა პრეცენდენტი არჩევნების გზით შეცვლილიყოს ხელისუფლება, როცა ეს მოხდება დაინახავ განსხვავებას.

<{POST_SNAPBACK}>


შენ ისე მელაპარაკები, ვითომც შენ მოესწარი :P ცუდი ხელისუფალი არის და იქნება ცუდი გინდ არჩევნებით მოსულა, გინდ რევოლუციით, უნგრეთის მაგალითი იიხილეთ :)) ისე ჩილე მგონი ძალიან განავითარა ერთმა ადამინმა??? :D რას იტყოდით???
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#50 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:00

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 04:48 PM -ში, განაცხადა:

დაკვალიფიცირდა, როგორც რევოლუცია

<{POST_SNAPBACK}>

კი, იყო რევოლუცია. მაგრამ არ იყო ეროვნული და სახალხო რევოლუცია.

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 04:48 PM -ში, განაცხადა:

ტავად რევოლუციის ცნება არ გამორიცხავს ფინანსურ დახმარებას და არც პოცენტულობას განსაზღვრავს. მე მესმის შენი, შენი სპეციალობის ადამიანი სწორედ რაოდენობით უდგები საკითხს, მაგრამ აქ საუბარა არა რაოდენობაზე არამედ თვისებაზე.

<{POST_SNAPBACK}>

არა ქრისტინე, არ გესმის ჩემი. შენ ჩემს სპეციალობაზე ბევრი არაფერი იცი. არც პროფესიაზე. მაგრამ როგორც იურისტმა, ხომ კარგად იცი, რას ნიშნავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, უბრალოდ უმრავლესობა, 2/3 და სხვა ცნებები? როცა საუბარია დემოკრატიაზე, დემოკრატია ნიშნავს უმრავლესობის ხელისუფლებას. რაც არ უნდა ეცადო, მაინც რაოდენობით მოგიწევს ოპერირება. მე ამას დიდ ყურადღებას ვაქცევ. იმიტომ, რომ ასე ვთვლი საჭიროდ. ახლა გესმის ჩემი? ანუ ჩემი თვითმიზანი გათვლები სულაც არაა.

რედაქტორი Lasha Shamatava, 03 October, 2006 - 17:04.

Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#51 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:04

რეფერენდუმი ჩავატაროთ მოგწონთ თუ არა ხელისუფლება თორემ დაჭამა ხალხმა ერთმანეთი :)) :P :D

#52 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:06

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 03:55 PM -ში, განაცხადა:

ქრისტინე, კონსტიტუციაში არსად წერია პირდაპირ რევოლუციის უფლება აქვს ხალხსო, ასე, რომ ცალსახა არაა რასაც შენ ამბობ. ამიტომ სრულიად შესაძლებელია სხვადასხვა ინტერპრეტაცია. მე იმის თქმა მინდა, რომ ვემხრობი იმ ინტერპრეტაციას, რომლის მიხედვით კონსტიტუციაში წერია, რომ ხალხს აქვს რევოლუციის უფლება.

<{POST_SNAPBACK}>


ცალსახაა, იმიტომ, რომ ამას ქრისტინე კი არ ამბბბს, ამას ამბობს დავიწყო??? მონტესკიე, რუსო, ლოკი, შაიო, დონი , ტოკვილი, და ყველა ამას ამბობს, ეს არის ანიბანი იურისპუდენციის, რომ უშუალო დემოკრატიის 2 ფორმააა: არჩევნები და რევოლუცია, რა ვქნა არსებობს კიდევ კომენტარები, რომელთაც ისეთი სავალდებულო ხასიათი აქვთ, როგორც თავად კონსტიტუციურ ნორმებს. ლაშა ახლა იცი რის დამტკიცებას ცდილობ??? რომ სამკუთხედის შიდა კუთხების ჯამი კი უდრის 180 გრადუსს, მაგრამ ეს ცალსახა არაააოოო.

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 03:55 PM -ში, განაცხადა:

, რომ ვემხრობი იმ ინტერპრეტაციას

<{POST_SNAPBACK}>


შენ კი არ ემხრობი ამ ინტერპრეტაციას, ანუ განმარტებას აქვს სავალდებულო ძალა, არსებობს დოქტრინალური განმარტება, არსებობს ავთენტური და ა.შ, ყველა ასპექტში ასეა განმარტებული, ჩათვალე რომ ეს არის ქვაკუთხედი და მორჩა, ამ აქსიომას ვერსად გაექცევი :))
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#53 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:07

Zviad Tsagareishvili, Oct 3 2006, 04:04 PM -ში, განაცხადა:

რეფერენდუმი ჩავატაროთ მოგწონთ თუ არა ხელისუფლება თორემ დაჭამა ხალხმა ერთმანეთი   

<{POST_SNAPBACK}>


რეფერენდუმი რას ეწოდება თუ იცი საერთოდ??? და რასთან დაკავშირებით ტარდება და რითი განსხვავდება პლებისციტისაგან, დაათხლიშავენ აქ მსუყე მსუყე ტერმინებს და განმარტებასაც აღა კითხულობენ. მაგ საკითხზე რეფერენდუმი არ ტადება :)))
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#54 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:11

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 04:00 PM -ში, განაცხადა:

როცა საუბარია დემოკრატიაზე, დემოკრატია ნიშნავს უმრავლესობის ხელისუფლებას.

<{POST_SNAPBACK}>


კი მაგრამ 98% მიიღო იმ კაცმა და რა ვქნათ ახლა?! არ გამხარებია ნამდვილად :)) და თუ ჭკუა აქვს თავში თვითონაც არ უნდა გახარებოდა. მე მაგ არჩევნებს ვაკვირდებოდი, რომ სამართლიანად და კანონიერად ჩატარებულიყო, იქნებ შენც მსგავსი გაგეკეთებინა და დაგეწერა 1-2 საჩივარი, მერე საოლქოში განგეხილა და ა.შ და დაგედასტურებინა რომ 98% კი არა 8% აიღო :P

ისე დემოკრატია უმრავლესობის მმართველობაზე მეტად უმცირესობის უფლებებს ნიშნავს :D როგორც ჩანს არ წაიკითხე ყურადღებით, ჩემი უზარმაზარი პოსტი :D

რედაქტორი Kristine Nizharadze, 03 October, 2006 - 17:12.

'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#55 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:12

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 05:06 PM -ში, განაცხადა:

ცალსახაა, იმიტომ, რომ ამას ქრისტინე კი არ ამბბბს, ამას ამბობს დავიწყო??? მონტესკიე, რუსო, ლოკი, შაიო, დონი , ტოკვილი, და ყველა ამას ამბობს, ეს არის ანიბანი იურისპუდენციის, რომ უშუალო დემოკრატიის 2 ფორმააა: არჩევნები და რევოლუცია, რა ვქნა არსებობს კიდევ კომენტარები, რომელთაც ისეთი სავალდებულო ხასიათი აქვთ, როგორც თავად კონსტიტუციურ ნორმებს. ლაშა ახლა იცი რის დამტკიცებას ცდილობ??? რომ სამკუთხედის შიდა კუთხების ჯამი კი უდრის 180 გრადუსს, მაგრამ ეს ცალსახა არაააოოო.

<{POST_SNAPBACK}>

ცალსახა იქნებოდა მაშინ, როცა სიტყვა რევოლუციაც იქნებოდა მოხსენებული. შენი ანალოგია კი უადგილოა. იურისპრუდენცია ზუსტი მეცნიერება არაა. :))
ხოლო აქსიომა თეორემა არაა. სამკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი რომ 180-ია, ეს თეორემაა, რომელიც დამტკიცებადია. შენ კი ამბობ, რომ ეს აქსიომააო. მაგრამ კონსტიტუციის ინტერპრეტაციის დროს ისაა აქსიომა, რა ინტერპრეტაციასაც უმრავლესობა აკეთებს. მათემატიკაში კი უმრავლესობის ცნება არ არსებობს.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#56 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:16

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 05:11 PM -ში, განაცხადა:

ისე დემოკრატია უმრავლესობის მმართველობაზე მეტად უმცირესობის უფლებებს ნიშნავს

<{POST_SNAPBACK}>

ესეც აქსიომაა? დემოკრატია არ ნიშნავს უმცირესობის უფლებებს, დემოკრატია ხალხის მმართველობას ნიშნავს, ხალხში კი, ცხადია, რომ უმრავლესობა იგულისხმება.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#57 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:19

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 05:11 PM -ში, განაცხადა:

კი მაგრამ 98% მიიღო იმ კაცმა და რა ვქნათ ახლა?! არ გამხარებია ნამდვილად  და თუ ჭკუა აქვს თავში თვითონაც არ უნდა გახარებოდა. მე მაგ არჩევნებს ვაკვირდებოდი, რომ სამართლიანად და კანონიერად ჩატარებულიყო, იქნებ შენც მსგავსი გაგეკეთებინა და დაგეწერა 1-2 საჩივარი, მერე საოლქოში განგეხილა და ა.შ და დაგედასტურებინა რომ 98% კი არა 8% აიღო

<{POST_SNAPBACK}>

ჭეშმარიტ არჩევნებში, თუ რეალურად 97-98%-ს იღებს ერთი პიროვნება, ეს არის ძალიან ცუდი მოვლენა თავისთავად. მანდ მხოლოდ ის საკითხი იყო გასარკვევი, მივიდა თუ არა არჩევნებზე ამომრჩეველთა 50%-ზე მეტი, თორემ მისულთაგან 90%-ზე მეტი რომ მიშას მისცემდა ხმას, ისედაც ცხადი იყო - კონკურენტი არ ჰყოლია საერთოდ.
მართალი ხარ, ამაში არაფერი იყო გასახარი.

ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ კანონიერიც რომ ყოფილიყო ეს არჩევნები, აპრიორი ის იყო უსამართლო სახალხო ინტერესებიდან გამომდინარე.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#58 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:23

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 04:12 PM -ში, განაცხადა:

ცალსახა იქნებოდა მაშინ, როცა სიტყვა რევოლუციაც იქნებოდა მოხსენებული.

<{POST_SNAPBACK}>


როგორ გეკადრებათ, ასე პარლამენტის რეგლამენტიც კონსტიტუციაში, ხომ არ უნდა იყოს გაწერილი?!რადგან კონსტიტუცია შეიცავს ერთერთ თავს რომელსაც ეწოდება პარლამენტი :P

ძალიან გთხოვ არ გეწყინოს, მაგრამ ჩემი თავი მეცოდება ასეთ სამათლებრივ აბსურდზე რომ გედავები!!! კონსტიტუცია ზოგადი აქტია, და მასში არ შეიძლება კონკრეტულად იყოს გაწერილი პროცედუები და ა.შ :P ასეა აშშ-ს, საფრანფგეტის, იტალიის, გემანიის, ჩეხეთის(სანიმუშო კონსტიტუციაც კი უწოდეს) კონსტიტუციებში :D

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 04:12 PM -ში, განაცხადა:

რა ინტერპრეტაციასაც უმრავლესობა აკეთებს.

<{POST_SNAPBACK}>


მონტესკიეს დროს არ იყო სააკაშვილის უმრავლესობა იმედია ხვდები და არც ჯეფერსობს დაუწერია ეგ მუხლი მიშკოსთვის :D

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 04:12 PM -ში, განაცხადა:

შენი ანალოგია კი უადგილოა. იურისპრუდენცია ზუსტი მეცნიერება არაა.

<{POST_SNAPBACK}>


ჰუმანიტარული მეცნიერებაა ამდენი ნამდვლად ვიცი :D ეგ სედარება რელევანტურია, მე გითხარი ის რაც მათემატიკისთვის არის ეგ, დაახლოებით ამასვე ნიშნავს ჰუმანიტარებისთვის კერძოდ იურისტებისთვის ის რასაც ახლა ვამკიცებთთქო :)))

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 04:12 PM -ში, განაცხადა:

ხოლო აქსიომა თეორემა არაა. სამკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი რომ 180-ია, ეს თეორემაა, რომელიც დამტკიცებადია. შენ კი ამბობ, რომ ეს აქსიომააო.

<{POST_SNAPBACK}>


აქ კი ნამდვილად მართალი ხარ რევოლუციის უფლება უფრო უზენაესია ვიდრე შიდა კუთხეების ჯამის შესახებ თეორემა :D პირველი ნამდვილად აქსიომააა.

უბრალოდ კვლავ და კვლავ მამორებინემ იმას რაც 5 გვერდის წინ მრავალგზის ავხსენი. მე შორსა ვარ აზრისგან, რომ შენ ვერ ხვდები მე რასაც ვამბობ (მიუხედავად იმისა, რომ იუირიპუდენციაში მოიკოჭლებ და არცაა აუცილებელი ძლიერად იყო ამ დაგში) , უბრალოდ არ გსრურს არიარო, ამ რევოლუციის ლეგიტიმურობა, არასგზით, და როცა არ გსურს რასაკვრველია არც აღიარებ , სხვათაშორის იმას რასაც შენ ახლა აკთებ საერთაშორისო სამართალში persistent objector ეწოდება (მხოლოდ სახელმწიფზეა საუბარ და არა სუბიექტზე) . არანაირი მტკიცებულება შენთან არ ჭრის, კიდევ კარგი მოსამართლე არ ხარ, თორემ დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობდი ყველაფერს :P
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#59 Kristine Nizharadze

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,179 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:24

Lasha Shamatava, Oct 3 2006, 04:16 PM -ში, განაცხადა:

ხალხში კი, ცხადია, რომ უმრავლესობა იგულისხმება.

<{POST_SNAPBACK}>


უმრავლესბა და უმციესბა. ლაშა რა გსურს დამიმტკიცო, რომ ხალხია მხოლოდ უმრავლესბა და უმცირესობა ცხოველები??? :P თუ ხალხზეა საუბარ მაშინ 2 ვე იგულისხმება :))
'სახლის წინ ვარდის ბუჩქი იდგა, ისე უბრალოდ, მისაფსმელად '

#60 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 October, 2006 - 17:35

Kristine Nizharadze, Oct 3 2006, 04:24 PM -ში, განაცხადა:

ხალხში კი, ცხადია, რომ უმრავლესობა იგულისხმება.

<{POST_SNAPBACK}>საქმეს რომ ვამბობ ხალხს ვგულისხმობო - ამბობს სეთური დათა თუთაშხიაში :)) :P :D

ხალხში უმრავლესობა რატომ იგულისხმება? ხალხში იგულისხმება ყველა უმრავლესობაც და უმცირესობაც.

რედაქტორი Zviad Tsagareishvili, 03 October, 2006 - 17:36.
1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share