ნახტომი

- - - - -

სამშენებლო ბიზნესი საქართველოში


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 49

#41 Nino Absandze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,025 გამოხმაურება
0

დაწერილია 10 February, 2006 - 14:12

aqsisi pirveli srulyofili developeruli kompaniaa saqarTveloSi. misi saqmianoba moicavs developmentis _ uZravi qonebis Seqmnis, marTvisa da ganviTarebis yvela etaps, kerZod: bazris kvleva da analizi, nakveTis moZieba mSeneblobisaTvis, samSeneblo masalebis warmoeba, proeqtireba, mSenebloba, proeqtebis marTva, kompleqsuri momsaxureba. aqsisis inovatoruli midgoma saqmisadmi aSkarad Cans misi proeqtebidanac, iqneba es aqsis palasi Tu aqsis Tauersi – tyupi caTambrjeni.

2005 wlis erT-erT yvelaze inovatorul da warmatebul proeqts warmoadgens aqsis qardi. es aris fasdaklebis baraTi, romelic saCuqrad gadaecema aqsisis yvela klients kompaniaSi sacxovrebeli Tu saofise farTis SeZenisas

ra aris aqsis qardis idea:
aqsis qardis meSveobiT gaerTianebulia araerTi warmatebuli kompania
aqsis qardis saSualebiT aqsisis klientebs SeuZliaT isargeblon specialuri fasdaklebiTa da SeRavaTebiT partnior kompaniebSi
aqsis qardi aris uvado

aqsisi Tavis mxriv:
klientebSi avrcelebs partniori firmebis saqonelisa da momsaxurebis katalogebs
uzrunvelyofs maTi sareklamo masalebis vizualur warmoCenas aqsisis ofisebSi
beWdavs da urigebs Tavis klientebs saxelobiT plastikur baraTebs
garkveuli tipis sareklamo RonisZiebebSi aqsisi monawileobs partnior kompaniebTan erTad
aqsisis mier aqsis qardisaTvis damzadebul yvela sareklamo bukletsa Tu flaerSi moxseniebulia yvela partniori kompania
partniori kompaniebis sareklamo masalebi xelmisawvdomia yvela potenciuri klientisaTis, im adamianTaTvis romlebic stumroben aqsisis ofisebs maTTvis saintereso informaciis misaRebad

2006 wels aqsisi gegmavs aqsis qardis proeqtSi SerCeviTi gziT CarTos axali kompnaiebi. aqsis qardis proeqtSi monawileobis msurvel kompaniebs informaciis misaRebad SeuZliaT dagvikavSirdnen Semdeg sakontaqto telefonebze: 25 34 34 / 55 34 34 an E-mail: info@axis.ge

თანდართული ფაილ[ებ]ი

 • თანდართული ფაილი  axiscard.jpg (11.34კ)
  ჩამოტვირთვების #: 45

www.101.ge

Real Estate Portal

www.nino101.wordpress.com

My Blog

Cell: +995 92 101 801
E-Mail: nino@101.ge

#42 Rezo Magalashvili

  Marketing Proffesional

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 6,175 გამოხმაურება
1

დაწერილია 10 February, 2006 - 14:47

Nino Absandze
მგონი ასე ჯობია :)

აქსისი პირველი სრულყოფილი დეველოპერული კომპანიაა საქართველოში. მისი საქმიანობა მოიცავს დეველოპმენტის _ უძრავი ქონების შექმნის, მართვისა და განვითარების ყველა ეტაპს, კერძოდ: ბაზრის კვლევა და ანალიზი, ნაკვეთის მოძიება მშენებლობისათვის, სამშენებლო მასალების წარმოება, პროექტირება, მშენებლობა, პროექტების მართვა, კომპლექსური მომსახურება. აქსისის ინოვატორული მიდგომა საქმისადმი აშკარად ჩანს მისი პროექტებიდანაც, იქნება ეს აქსის პალასი თუ აქსის თაუერსი – ტყუპი ცათამბრჟენი.

2005 წლის ერთ-ერთ ყველაზე ინოვატორულ და წარმატებულ პროექტს წარმოადგენს აქსის ქარდი. ეს არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც საჩუქრად გადაეცემა აქსისის ყველა კლიენტს კომპანიაში საცხოვრებელი თუ საოფისე ფართის შეძენისას

რა არის აქსის ქარდის იდეა:
აქსის ქარდის მეშვეობით გაერთიანებულია არაერთი წარმატებული კომპანია
აქსის ქარდის საშუალებით აქსისის კლიენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სპეციალური ფასდაკლებითა და შეღავათებით პარტნიორ კომპანიებში
აქსის ქარდი არის უვადო

აქსისი თავის მხრივ:
კლიენტებში ავრცელებს პარტნიორი ფირმების საქონელისა და მომსახურების კატალოგებს
უზრუნველყოფს მათი სარეკლამო მასალების ვიზუალურ წარმოჩენას აქსისის ოფისებში
ბეჭდავს და ურიგებს თავის კლიენტებს სახელობით პლასტიკურ ბარათებს
გარკვეული ტიპის სარეკლამო ღონისძიებებში აქსისი მონაწილეობს პარტნიორ კომპანიებთან ერთად
აქსისის მიერ აქსის ქარდისათვის დამზადებულ ყველა სარეკლამო ბუკლეტსა თუ ფლაერში მოხსენიებულია ყველა პარტნიორი კომპანია
პარტნიორი კომპანიების სარეკლამო მასალები ხელმისაწვდომია ყველა პოტენციური კლიენტისათის, იმ ადამიანთათვის რომლებიც სტუმრობენ აქსისის ოფისებს მათთვის საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად

2006 წელს აქსისი გეგმავს აქსის ქარდის პროექტში შერჩევითი გზით ჩართოს ახალი კომპნაიები. აქსის ქარდის პროექტში მონაწილეობის მსურველ კომპანიებს ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ შემდეგ საკონტაქტო ტელეფონებზე: 25 34 34 / 55 34 34 ან E-mail: info@axis.ge
GBI Autotrade
CEO
Mob: 891 307307
Phone: 307 307
Email: r.magalashvili@gbiautotrade.ge
Web:www.307307.ge
Make the difference!

#43 Nino Absandze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,025 გამოხმაურება
0

დაწერილია 16 February, 2006 - 15:07

კი ალბათ
www.101.ge

Real Estate Portal

www.nino101.wordpress.com

My Blog

Cell: +995 92 101 801
E-Mail: nino@101.ge

#44 Elguja Margia

  L5: შთამაგონებელი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,543 გამოხმაურება
1

დაწერილია 16 February, 2006 - 15:36

Nino Absandze

დარწმუნებული ვარ, ასეთი წარმატებული კომპანია, როგორიც არის ,,აქსისი'' გახდება პროექტ ,,ქართული ბრენდის დღის" ერთ-ერთი სპონსორი ,,ბორჯომთან'', ,,კოკა-კოლასთან'' და სხვა წარმატებულ კომპანიებთან ერთად...ასევე ორ თვეში პირველად საქართველოს ისტორიაში გამოიცემა ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგიდო ენციკლოპედია''(დაინტერესების შემთხვევაში მოგაწვდით სრულ ინფორმაციას და შევხვდებით პირისპირ...)სადაც თქვენი მონაწილეობა, თქვენი იმიჯიდან და რეპუტაციიდან გამომდინარე, ასევე ინტეგრირებული კომუნიკაციების ნიუანსების გათვალისწინებით, არ იქნებოდა ურიგო...მოკლედ, მე გთავაზობთ კონკრეტულ წარმატებულ პროექტებში მონაწილეობას და იმედია, დაინტერესდებით...

პატივისცემით ელგუჯა მარღია
-----------------------------------------------------------------
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო ,,პროფილი"
0164 , თბილისი, დავით კლდიაშვილის ქ.2
ტელ/ფაქსი: (+99 32) 94 36 03: (+995 93) 23 92 42

info@profile.com.ge
www.profile.com.ge

--------------------------------------------------------------------------------------------
იმიჯი და რეპუტაცია-ეს თქვენი უმნიშვნელოვანესი კაპიტალია

რედაქტორი Elguja Margia, 17 February, 2006 - 18:02.

Elguja Marghia
Head of consulting group
Public Relations agency PROFILE
0164, Georgia, Tbilisi
107 Tsinamdzgvrishvili str;
Tel/Fax:+(995 32) 94 36 03
Mob:+(995 99) 18 80 93
info@profile.com.ge
www.profile.com.ge
www.georgianbrand.ge

#45 Davit Mdivani

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 774 გამოხმაურება
0

დაწერილია 16 February, 2006 - 16:03

Rezo Magalashvili, Feb 10 2006, 02:47 PM -ში, განაცხადა:

2006 წელს აქსისი გეგმავს აქსის ქარდის პროექტში შერჩევითი გზით ჩართოს ახალი კომპნაიები. აქსის ქარდის პროექტში მონაწილეობის მსურველ კომპანიებს ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ შემდეგ საკონტაქტო ტელეფონებზე: 25 34 34 / 55 34 34 ან E-mail: info@axis.ge

<{POST_SNAPBACK}>


ნინო ჩათვალე რომ დაგიკავშირდი :D
თუ შენს ხელთ არის ეს ინფორმაცია იქნებ მეილზე გადმომიგზავნო
dmdivani@psp.ge

#46 Levani Mamulashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 30 გამოხმაურება
0

დაწერილია 17 February, 2006 - 00:58

მგონი სამშენებლო კომპანიებმა უკვე დააკმაყოფილეს მომხმარებლის ის ნაწილი, რომელთათვისაც მათ მიერ შეთავაზებული შესყიდვის პირობები მისაღები იყო, ალბათ უკვე დროა განვადების პირობებსაც გადახედონ, ანუ გაზარდონ ვადები და ყოველთვიური გამოსასყიდი თანხები ხელმისაწვდომი გახადონ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული მოქალაქისათვისაც, ხოლო ზემოთნახსენები ასოციაციები, რომელთა უკანაც ეს კომპანიები დგანან სახელმწიფოსაგან მუშაკთა შრომის უფლებათა სტაბილურობისა და არდარღვევის გარანტიების მიღებისათვის უნდა გამოიყენონ, და ალბათ ასე სამივე მხარე მოგებული დარჩება

#47 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 17 February, 2006 - 19:07

Levani Mamulashvili, Feb 17 2006, 12:58 AM -ში, განაცხადა:

ალბათ უკვე დროა განვადების პირობებსაც გადახედონ, ანუ გაზარდონ ვადები და ყოველთვიური გამოსასყიდი თანხები ხელმისაწვდომი გახადონ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული მოქალაქისათვისაც,

<{POST_SNAPBACK}>


ეგ ალბათ შეუძლებელი იქნება თუ გავითვალისწინებთ სახელმწიფო სექტორში მომუშავეთა ხელფასების სიდიდეს. მაშინ, არა მარტო ვადების გაზრდა, საპროცენტო განაკვეთის მკვეთრი შემცირება იქნება საჭირო.

#48 Dear Guest, You need to register...Valeri Nadirashvili_*

 • Guest

დაწერილია 15 April, 2006 - 14:19

ახალ აშენებულებში მოთხოვნილება შემცირდა ელემენტარული მიზეზის გამო : შედარებით ძვირია ძველად აშენებულ ბინებზე.

#49 Dear Guest, You need to register...George Kharshiladze_*

 • Guest

დაწერილია 20 April, 2006 - 19:28

კარგი იდეა იქნებოდა ყველა სამშენებლო კომპანია გაერთიანებულიყო და ძველი სახლები რაც არის იმის მაგივრად ახლები აეშენად

#50 David Goqadze

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 423 გამოხმაურება
0

დაწერილია 23 May, 2006 - 12:04

არქიტექტურულ ან ურბანულ ფირმზე თუ გაინტერესებთ რაიმე შეგიძლიათ დამიკვშირდეთ:

urbany@posta.ge, urbany@mail.ru
studiobeta@mail.ru
mob.: 893 333 287
tel.: 379 211
დავით გოქაძე
დავით გოქაძე
არქიტექტორი

Mob: 895 335 660
info@urbany.ge
skype: urbany.ge
WWW.URBANY.GE2 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 2 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share