ნახტომი

- - - - -

ინდივიდუალური საგადასახადო დეკლარაციები


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 8

#1 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 23 April, 2005 - 21:40

ხომ არ იგეგმება ინდივიდუალური საგადასახადო დეკლარაციების სისტემის შემოღება?

რატომღაც მგონია, რომ ეს მალე მოხდება ...

არადა ჩემი აზრით საჭიროა

რას იტყვით, ხომ არ გსმენიათ რამე?
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#2 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 May, 2005 - 18:26

რას გულისხმობ ინდივიდუალურ საგადასახადო დეკლარაციაში ყველა რეზიდენტმა ფიზიკურმა პირმა რომ ჩააბაროს დეკლარაცია?

წარმომიდგენია რაამბავი იქნება საგადასახადოებში ჯერ ახლა ძაღლი პატრონს ვერ ცნობს და მერე რაიქნება...............
არა ჯიგარო ეგ ჯერ არ იქნება კარგახანს, მაგრამ აი არასამთავრობო და დიპლომატიური ორგანიზაციებიდან რომ იღებენ მაღალ ხელფასებს და კაპიკს რომ არ იხდიან ბიუჯეტში აი მაგათ კი მიხედავენ ალბად :)

ან რასინდისით უნდა უთხრა პენსიონერს დეკლარაცია ჩააბარეო დეკლარაცია რომ შეავსებინოს ვინმემ მაგაში არ ეყოფა 1 თვის პენსია

#3 Temo Sabashvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,618 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 May, 2005 - 18:55

Tariel Zivzivadze
Zviad Morchiladze
ამას ხვალ გაგიირკვევთ
State Ministry On Conflict Resolution Issues
877 522 088
tsabashvili@gmail.com

***************************************
Killing one is a crime, killing thousand - statistics

#4 Irakli Betchvaia

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,772 გამოხმაურება
1

დაწერილია 18 May, 2005 - 20:42

Tariel Zivzivadze

თუ მართლა გულისხმობ რომ ყველა მოქალაქემ უნდა შეავსოს, მართლა კარგი იქნება. გერმანიაში ეს ასეა. მუშაობას რომ იწყებ, გჭირდება სოციალური დაზღვევის ბარათი და ყოველწლიურად ახალი საგადასახადო ბარათი. მემგონი გადასახადი იმან უნდა გადაიხადოს, ვისაც ხელფასი საარსებო მინიმუმზე ბევრად უფრო მაღალი აქვს. ეგ ლაშა შამათავამ დაწერა და იდეა მომეწონა.
Der Gott ist tot!

#5 David Samnidze

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 11 გამოხმაურება
0

დაწერილია 19 May, 2005 - 17:37

კოდექსით დეკლარაციის წარდგენა სავალდებულოო იმ რეზიდენტი ფიზიკური პირებისათვის, რომელთა მიერ წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი 35 000 ლარს აღემატება.
სხვა ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ წარადგინონ დეკლარაცია გადასახადის გადაანგარიშებისა და ანაზღაურების მოთხოვნით (თუ თვლიან მათ მეტი გადაიხადეს და სახელმწიფომ რაღაც ნაწილი უნდა დაუბრუნოს).
გარდა ამისა ფიზიკური პირი ვალდებულია წარადგინოს საგადასახადოში დეკლარაცია, თუ მან მოახდინა 2 წლამდე საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაცია ან მიიღო 1000 ლარის და მეტი ღირებულების საჩუქარი.

#6 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 19 May, 2005 - 18:32

David Samnidze

ეგ მხოლოდ ნაწილია მაშინ სრულად დავწეროთ ვინ წარადგენს საშემოსავლო (მოგების) გადასახადის დეკლარაციას სსკ-ის მიხედვით. ეს მოცემულია სსკ-ის 217-ე მუხლში :


muxli 217. deklaraciis wardgena
1. saSemosavlo gadasaxadisa da mogebis gadasaxadis Sesaxeb deklaracias sagadasaxado organos sagadasaxado aRricxvis adgilis mixedviT saangariSo wlis momdevno wlis 1 aprilamde warudgenen:
a) rezidenti fizikuri pirebi, romelTa Semosavlebic ar ibegreba saqarTveloSi arsebul gadaxdis wyarosTan;
B) rezidenti fizikuri pirebi, romelTac fuladi saxsrebi aqvT angariSze ucxoeTSi;
g) saqarTvelos sawarmoebi;
d) ararezidenti fizikuri pirebi da ucxouri sawarmoebi, romlebic Semosavlebs iReben saqarTveloSi arsebuli wyarodan da romlebic ar ibegrebian gadasaxadis wyarosTan;
e) rezidenti fizikuri pirebi, romelTa mier kalendaruli wlis ganmavlobaSi miRebuli erToblivi Semosavali aRemateba 35 000 lars.
2. am kodeqsis 168-e muxlis pirveli nawilis „l“ da „m“ qvepunqtebSi aRniSnuli fizikuri pirebi valdebulni arian awarmoon Semosavlebisa da xarjebis gamartivebuli aRricxva da sagadasaxado aRricxvis adgilis mixedviT sagadasaxado organos yovelkvartalurad, kvartlis momdevno Tvis 15 ricxvisaTvis warudginon deklaracia saqarTvelos finansTa ministris mier dadgenili formiT. amasTan, 168-e muxlis pirveli nawilis „l“ qvepunqtSi aRniSnul fizikur pirebs am muxlis me-7 nawiliT gansazRvruli gaangariSebis wardgena sagadasaxado organoSi ar evalebaT.
3. gadasaxadis gadamxdeli, saqarTveloSi ekonomikuri saqmianobis Sewyvetisas, sagadasaxado organos 30 dRis vadaSi warudgens deklaracias erToblivi Semosavlebisa da gamoqviTvebis Sesaxeb.
4. iuridiuli piris likvidaciis Sesaxeb salikvidacio komisia an gadasaxadis gadamxdeli dauyovnebliv werilobiT acnobebs sagadasaxado organos. iuridiuli piris likvidaciis Taobaze gadawyvetilebis miRebidan 15 dRis vadaSi salikvidacio komisia valdebulia warudginos deklaracia sagadasaxado organos.
5. fizikur pirs, romelic ar aris valdebuli waradginos deklaracia, SeuZlia waradginos igi gadasaxadis gadaangariSebisa da anazRaurebis moTxovniT.
6. im ararezidents, romelic iRebs am kodeqsis 197-e muxlis pirveli nawilis „g“ da „d“ qvepunqtebiT gansazRvrul Semosavlebs da ibegreba gadaxdis wyarosTan, ufleba aqvs deklaracia waradginos dakavebuli gadasaxadis dabrunebis moTxovniT. deklaracia wardgenili unda iqnes am muxlis pirveli nawiliT gansazRvrul vadebSi. aseTi gadasaxadis gadamxdeli ibegreba imave wesiT, rogoriTac daibegreboda es Semosavali, igi dakavSirebuli rom yofiliyo gadasaxadis gadamxdelis saqarTveloSi arsebul mudmiv dawesebulebasTan. aseT SemosavalTan dakavSirebuli gadasaxadis gadamxdelis xarjebi gamoiqviTeba mudmivi dawesebulebisaTvis dadgenili wesiT, magram gadasaxadi ar unda aRematebodes am kodeqsis 183-e muxliT gansazRvrul gadaxdis wyarosTan aucileblad gamosaqviT Tanxas.
7. piri yovelTviurad, saangariSo Tvis momdevno Tvis 15 ricxvamde, saqarTvelos finansTa ministris mier dadgenili wesiTa da formiT waradgens gaangariSebebs saangariSo Tvis mixedviT gacemuli Sromis anazRaurebis Tanxebisa da dakavebuli gadasaxadis Sesaxeb.
8. fizikuri piris mier 2 wlamde sakuTrebaSi arsebuli materialuri aqtivis realizaciisas (garda samewarmeo saqmianobis farglebSi aqtivebis an/da fasiani qaRaldebis realizaciisa), agreTve sagadasaxado wlis ganmavlobaSi 1000 laris da meti Rirebulebis qonebis saCuqrad miRebisas (garda I da II rigis memkvidreebis mier maTTvis qonebis Cuqebisa da am muxlis me-10 nawilSi aRniSnuli SemTxvevisa) saSemosavlo gadasaxadi gadaxdas eqvemdebareba aqtivis gadacemidan ara ugvianes me-3 dRisa, ris Sesaxebac aRniSnuli fizikuri piri sagadasaxado organos warudgens deklaracias.
9. fizikuri piris sakuTrebaSi arsebuli da ekonomikuri saqmianobisTvis gamoyenebuli materialuri aqtivis realizacias (garda fasiani qaRaldebis realizaciisa), agreTve qonebis saCuqrad miRebisas (garda I da II rigis memkvidreebis mier maTTvis qonebis Cuqebisa da am muxlis me-11 nawilSi aRniSnuli SemTxvevisa), maregistrirebeli piri momavali mesakuTris sakuTrebis uflebis registracias axdens mxolod sagadasaxado organos mier materialuri aqtivis realizatori fizikur pirisTvis an qonebis saCuqrad mimRebi fizikuri pirisTvis micemuli cnobis safuZvelze, romliTac dasturdeba sagadasaxado valdebulebis Sesruleba an misgan ganTavisufleba.
10. sagadasaxado wlis ganmavlobaSi III da IV rigis memkvidreebis mier 150 000 laris da meti Rirebulebis qonebis CuqebiT an/da memkvidreobiT miRebis SemTxvevaSi saSemosavlo gadasaxadi gadaxdas eqvemdebareba qonebis (Semosavlis) miRebidan ara ugvianes 2 kalendaruli wlis ganmavlobaSi yoveli 5 Tvis Semdgomi Tvis 15 ricxvisaTvis Tanabar nawilebad, ris Sesaxebac aRniSnuli fizikuri piri sagadasaxado organos warudgens deklaracias.
11. am muxlis me-10 nawiliT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, maregistrirebeli piri momavali mesakuTris sakuTrebis uflebis registracias axdens mxolod sagadasaxado organos mier Semosavlis mimRebi fizikuri pirisTvis micemuli cnobis safuZvelze, romliTac dasturdeba sagadasaxado valdebulebis warmoSoba an misgan ganTavisufleba.
12. saqarTveloSi arsebuli diplomatiuri statusis mqone saerTaSoriso organizaciebis mier saqarTvelos moqalaqeebze gadaxdili anazRaurebis dabegvris wesi ganisazRvreba saqarTvelos mTavrobis mier.

ამასგარდა სოციალურის დეკლარაციები არ დაგავიწყდეთ :blink:

#7 David Samnidze

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 11 გამოხმაურება
0

დაწერილია 19 May, 2005 - 19:41

Zviad Morchiladze
კი ბატონო დავწეროთ, მაგრამ მე ეს 3 იმიტომ გამოვყავი, რომ ჩემი აზრით ასეთი შემთხვევები უფრო ხშირი იქნება, ვიდრე სხვა შემთხვევები :blink: თანაც აქ უფრო ფიზიკურ პირებზე გვქონდა აქცენტი გაკეთებული, თუმცა მე-12 პუნქტზეც უნდა გამემახვილებინა ყურადღება.
სოციალური დეკლარაციები ფიზიკურ პირებს არ ეხება (თუ ამხანაგობის წევრ ფიზიკურ პირებზე არ არის საუბარი, მაგრამ ეგ უკვე ცოტათი სხვა შემთხვევაა, ჩვენთვის ალბათ ნაკლებად საინტერესო).

#8 Zviad Tsagareishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 3,156 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2005 - 17:05

ციტატა

სოციალური დეკლარაციები ფიზიკურ პირებს არ ეხება (თუ ამხანაგობის წევრ ფიზიკურ პირებზე არ არის საუბარი, მაგრამ ეგ უკვე ცოტათი სხვა შემთხვევაა, ჩვენთვის ალბათ ნაკლებად საინტერესო).


არა დავით სცდებით გეთაყვა ნებისმიერი ინდმეწარმე აბარებს სოციალურის დეკლარაციას (თუ იგი განთავისუფლებული არ არის სოციალური გადასახადისგან რასაკვირველია) წლის ბოლოს პირადად შემივსია და ჩამიბარებია .............

რედაქტორი Zviad Morchiladze, 30 May, 2005 - 17:11.


#9 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 June, 2005 - 00:55

ციტატა

მემგონი გადასახადი იმან უნდა გადაიხადოს, ვისაც ხელფასი საარსებო მინიმუმზე ბევრად უფრო მაღალი აქვს.
საფრანგეთში სწორედ ასეც ხდება.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share