ნახტომი

- - - - -

რას ნიშნავს CIF?


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 7

#1 George Barbakadze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 95 გამოხმაურება
0

დაწერილია 17 February, 2010 - 21:51

შეგიძლიათ ვინმეს განმიმარტოთ რას ნიშნავს ტერმინი CIF Poti?

როგორც ვიცი საერთაშორისო სავაჭრო ტერმინია და ეხება ტვირთის გემით ტრანსპორტირების შემთხვევებს, მაგრამ იქნებ ვინმემ უფრო პრაქტიკულად განმარტოთ ეს ტერმინი.
F1 - კომპიუტერული სერვისი

F1.COM.GE

#2 Rati Dzeria

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,062 გამოხმაურება
4

დაწერილია 17 February, 2010 - 22:05

http://www.iccwbo.or...les/pdf/CIF.pdf
The Proud Participant of Business Conference

#3 Paata Mamisashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 43 გამოხმაურება
0

დაწერილია 17 February, 2010 - 22:23

CFR ღირებულება და ფრახტი (დანიშნულების მითითებულ პორტში)
CIF ღირებულება, დაზღვევა, ფრახტი (დანიშნულების მითითებულ პორტში)
CIP ფრახტი და დაზღვევა გადახდილია (მითითებულ დანიშნულების ადგილამდე)
CPT ფრახტი გადახდილია (მითითებულ დანიშნულების ადგილამდე)
DAF მიწოდება საზღვარზე (მითითებულ ადგილზე)
DDP მიწოდება საბაჟო გადასახდელების გადახდით (მითითებულ დანიშნულების ადგილზე)
DDU მიწოდება საბაჟო გადასახდელების გადაუხდელად (მითითებულ დანიშნულების ადგილზე)
DEQ მიწოდება ნავმისადგომიდან (საბაჟო გადასახდელების გადახდით დანიშნულების მითითებულ პორტში)
DES მიწოდება გემიდან (დანიშნულების მითითებულ პორტში)
EXW ფრანკო ქარხანა (მითითებულ ადგილზე)
FAS ფრანკო გემის ბორტთან (ჩატვირთვის მითითებულ პორტში)
FCA ფრანკო გადამზიდველი (მითითებულ ადგილზე)
FOB ფრანკო გემის ბორტზე (ჩატვირთვის მითითებულ პორტში)

http://www.tradeport.../library/f.html

#4 Natalie Saginashvili

  L1: კარგი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 146 გამოხმაურება
0

დაწერილია 17 February, 2010 - 22:53

როგორც მახსოვს, ამ შემთხვევაში გამყიდველი იხდის ყველ იმ დანახარჯს, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტული საქონლის მიწოდებასთან პორტამდე.
ჩემი ბლოგი – http://nataliesun.wordpress.com/

#5 Nino Pepanashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 5 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 February, 2010 - 04:11

[quote name='George Barbakadze' date='Feb 17/10, 21:51' post='153675']
შეგიძლიათ ვინმეს განმიმარტოთ რას ნიშნავს ტერმინი CIF Poti?

CIF
Cost, Insurance and Freight (...named port of destination)
Rirebuleba, dazRveva da fraxti (...daniSnulebis dasaxelebul portSi)

termini “Rirebuleba, dazRveva da fraxti” niSnavs, rom gamyidvelma miwodebis valdebuleba Seasrula, rodesac saqoneli gadavida gemis gare zRudis SigniT gadatvirTvis portSi. gamyidveli valdebulia dafaros xarjebi da fraxti, romelic aucilebelia saqonlis miwodebisTvis daniSnulebis dasaxelebul portSi, magram tvirTis dakargvis da dazianebis riski, aseve nebismieri damatebiTi xarji, warmoqmnili saqonlis gadatvirTvis Semdeg, gadadis gamyidvelidan myidvelze.

terminis - CIF - pirobiT gamyidvels ekisreba agreTve valdebuleba ganaxorcielos gadazidvis procesSi saqonlis dakargvisa da dazianebis riskis sazRvao dazRveva myidvelis sasargeblod.

gamyidveli valdebulia dados xelSekruleba da gadaixados sadazRvevo Senatanebi. myidvelma unda gaiTvaliswinos, rom terminis - CIF - pirobiT, gamyidvels ekisreba dazRvevis uzrunvelyofa minimaluri gadafarviT. im SemTxvevaSi, Tu myidvels surs hqondes dazRveva didi gadafarviT, is an specialurad unda moelaparakos amis Taobaze gamyidvels, an Tavad izrunos damatebiT dazRvevaze.

terminis - CIF - pirobiT gamyidvels ekisreba saqonlis eqsportTan dakavSirebuli sabaJo valdebulebebis Sesruleba.

es termini SeiZleba gamoyenebul iqnes mxolod sazRvao, an Sida sawyalosno transportiT tvirTis gadazidvisas. Tu mxareebi ar apireben saqonlis moTavsebas gemis gare zRudis SigniT, maSin gamoyenebul unda iqnes termini CIP.

#6 George Barbakadze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 95 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 February, 2010 - 11:44

დიდი მადლობა ყველას.

შევაჯამებ:

1. გამყიდველის ვალდებულებაა საქონლის ტრანსპორტირების და სხვა ხარჯების ანაზღაურება რომელიც აუცილებელია საქონლის მიწოდებისთვის დანიშნულების დასახელებულ პორტში. ასევე გამყიდველი აზღვევს ქონებას და იხდის მის საფასურს. ასევე გამყიდველი აგვარებს საქონლის ექსპორტთან დაკავშირებულ საბაჟო პროცედურებს თავისი ხარჯებითურთ.
2. თუმცა ტვირთის დაკარგვის და დაზიანების რისკი არის მყიდველზე.

ციტატა

გამყიდველმა მიწოდების ვალდებულება შეასრულა, როდესაც საქონელი გადავიდა გემის გარე ზღუდის შიგნით გადატვირთვის პორტში

ვერ გავიგე ეს განმარტება - საქონელი გადავიდა გემის გარე ზღუდის შიგნით გადატვირთვის პორტში.

საქონელი გადავიდა გემის გარე ზღუდის შიგნით - ეს ნიშნავს რომ რაღაცა ტვირთი აიტანეს გემზე. მაგრამ ტვირთის გემზე ატანა მოხდება ტრანსპორტირების დაწყებისას და გადატვირთვის პორტში როგორღა მოხდება ტვირთის გემის გარე ზღუდის შიგნით მოხვედრა???
F1 - კომპიუტერული სერვისი

F1.COM.GE

#7 Rati Dzeria

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,062 გამოხმაურება
4

დაწერილია 18 February, 2010 - 15:40

პირიქით გიორგი. გემის გარე ზღუდე ნიშნავს გემბანის მოაჯირს, რომელიც ყველაზე ძალიანაა გადაცილებული გემბანს. დანიშნულეის პორტში, როგორც კი ტვირთ ამ მოაჯირს გადასცდება, ყველანაირი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა გადადის მყიდველზე. ეს რეალურადაც ასე მუშაობს ანუ ამწეს, რომ ჰაერში გაუვარდეს ტვირთი და დაიმტვრეს, თუ იგი ამ მოაჯირს გადაცილებული იყო არც მყიდველი, არც მისი მზღვეველი და არც გემთმფლობელი ზარალს არ აანაზღაურებენ.
The Proud Participant of Business Conference

#8 George Barbakadze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 95 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 February, 2010 - 16:03

Rati Dzeria

ციტატა

დანიშნულეის პორტში, როგორც კი ტვირთ ამ მოაჯირს გადასცდება

აჰა ვსიო გასაგებია ყველაფერი, უბრალოდ მე დამაბნია სიტყვამ "შიგნით" (გემის გარე ზღუდის შიგნით) :))

მადლობა...
F1 - კომპიუტერული სერვისი

F1.COM.GE1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share