ნახტომი

- - - - -

კლიენტებთან ურთიერთობა


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 432

#41 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 12 October, 2005 - 13:03

Sophie Amiranashvili, Oct 12 2005, 02:02 PM -ში, განაცხადა:

ყველგან ასეა, ადამიანი ხომ ყველგან ერთია კარგი მიდგომა ყველას სიამოვნებს.

<{POST_SNAPBACK}>


რა ვიცი, სადაც კარგი მომსახურება ნორმაა, იქ არ გამიკვირდებოდა მაინც და მაინც. ამას ვგულისხმობდი. ჩვენთან კი კარგი მომსახურება ჯერ-ჯერობით უფრო გამონაკლისია. :D
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#42 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 12 October, 2005 - 13:08

ჩვენი ქვეყნის რეალობა: შედიხარ სათვალის მაღაზიაში - სათვალეზე გიყურებენ. შედიხარ ფეხსაცმლის მაღაზიაში - შენს ფეხსაცმელს ათვალიერებენ და ასე შემდეგ. აბა გაბედე და არ გეცვას "მათთვის მისაღები" - ყურადღებასაც არ მოგაქცევენ:D
თუმცა, სხვა ქვეყნიდანაც ერთი ფაქტი მახსენდება - გახსოვთ ფილმი ლამაზმანი? ჯულია რობერტსს რომ არავინ მიაქცევს ყურადღებას ლოს ანჯელესის haute couture მაღაზიებში? შემდეგ კი, როდესაც თავად გამოეწყობა დიზაინერთა ტანსაცმელში, ყველა ცდილობს, თან გადაყვეს მას... :D
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#43 Teona Grdzelishvili

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,785 გამოხმაურება
1

დაწერილია 12 October, 2005 - 13:09

Lasha Shamatava, Oct 12 2005, 02:03 PM -ში, განაცხადა:

ჩვენთან კი კარგი მომსახურება ჯერ-ჯერობით უფრო გამონაკლისია. 

<{POST_SNAPBACK}>


მართალია, იშვიათად, რომ ადამიანურად იგრძნო თავი, განსაკუთრებით კვების ობიექტებში:D რამდენიმეზე უკვე უარი ვთქვი, თუმცა საკმაოდ აქტიური კლიენტი ვიყავი, და დღემდე მიკვირს იმ ადამიანების რომლებიც ჯერ კიდევ სარგებლობენ ამ ობიექტებით :D
TEONA GRDZELISHVILI

Head of Human Resources Department

Rompetrol Georgia
Energy for life

Fill&Go - powered by Rompetrol

#44 Natia Nadiradze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 896 გამოხმაურება
0

დაწერილია 12 October, 2005 - 14:21

Teona Grdzelishvili

თეო, ბოდიში, თუ ჩემი პოსტი უცხო სიტყვათა ლექსიკონს დაემგვანა განმარტებების გარეშე :D.

ა) დეონოტოლოგია - არის დისციპლინა პროფესიული ქცევის შესახებ
ბ) სტიგმა - უარყოფითი საზოგადოებრივი აზრი (სტერეოტიპისმაგვარი, ოღონდ უარყოფითი კონოტაციით):D
Natia Nadiradze

World Vision International
SCCW Project Deputy Manager
17/18 Imedashvili street 0160 Tbilisi Georgia
Tel: (995) 32 43 35 49/50/51
Cell: (995) 99 77 06 19
Email: natia_nadiradze@wvi.org

#45 Giorgi Kalatozishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,205 გამოხმაურება
1

დაწერილია 12 October, 2005 - 18:24

aris Tu ara “mefe” momxmarebeli qarTul restoransa da kafe-barSi?
faqtia, rom sxva progresul qveynebTan SedarebiT saqarTveloSi servisis instituti, iseve rogorc sabazro ekonomikis sxva elementebi, jer kidev viTardeba. momsaxureobis dabal dones, SesaZlebelia, qarTuli xasiaTi da stereotipuli cnobiereba ganapirobebs _ momsaxureba xom sxvis samsaxurSi dgomas gulisxmobs. Tumca arc TviTmomsaxureobas varT SeCveuli; ucxoeTSi “bistroSi” movaxSme qarTveli yvelaze advili amosacnobia _ mas xom WurWeli samrecxaoSi TiTqmis arasodes miaqvs)...

aprobirebuli marketinguli kvlevebi momsaxurebis gaumjobesebis erT-erTi efeqturi saSualebaa. sazogadoebrivi azri swored is simboluri sarkea, romelic momxmarebelsa da menejers biznesis ganviTarebis Semaferxebel mankier mxares uCvenebs. kvlevis Sedegad miRebuli monacemebi ki SesaZlebels xdis qarTuli servisi saerTaSoriso standartebiT dadgenil normebs da am sferoSi ganmsazRvrel princips – “klienti mefea”-s SeuTavsos.

dRes msoflioSi faqtobrivad ar arsebobs organizacia, sawarmo, an kerZo piri, romelic marketingul gamokvlevas biznes-strategiis Semadgenel nawilad ar moiazrebdes. Tumca, saqarTveloSi nebismier siaxles skeptikurad uyureben, xolo kvlevis Rirebuleba potenciur klients afrTxobs.

momsaxurebis sxvadasxva sferoSi warmodgenili kompaniebis reitingebi, momsaxurebis xarisxis monitoringis da Sesabamisad momxmareblebis kmayofilebis donis gazomvis metad efeqturi saSualebaa.

dRevandelobaSi kafe-barebisa da restornebis daniSnuleba scildeba fiziologiuri moTxovnilebis dakmayofilebas _ faqtia, rom saqmiani garigeba ZiriTadad ara kabinetebsa da konferenc-darbazebSi, aramed sufraze wydeba. amaSi ki restornebis servisi, romelic “moikoWlebs” da principTan _ “klienti mefea~ TiTqmis SeusabamisobaSia, faqtobrivad gadamwyvet rols asrulebs.

rac Seexeba personals, Tbiliselebis azriT, yvelaze kargi personali iseT restornebsa da kafe-barebs yavT, rogoricaa: “nikala”, “TeTri saxli” da “kolxeTi”.

biznes garemo dinamikuria... progresul qveynebSi sociologiuri kvlevis Sedegad dinamikurad icvleba biznesis menejmentic da warmatebac, romelSic postulats _ “klienti mefea” principuli mniSvneloba aqvs.
გიორგი კალატოზიშვილი
პიარისა და კომუნიკაციების სპეციალისტი

მობ.: (+995 74) 999 356
(+995 95) 414 118

#46 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 12 October, 2005 - 18:42

ასე რომ... საქართველოში საკითხთან клиент всегда прав და კლიენტი მეფეა, ჯერ ჯერობით თქვენობით ვსაუბრობთ :)
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#47 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 12 October, 2005 - 19:06

Natia Nadiradze, Oct 12 2005, 03:21 PM -ში, განაცხადა:

უარყოფითი კონოტაციით

<{POST_SNAPBACK}>


ბარემ 'კონოტაციაც' განმარტე. :)
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#48 Giorgi Kalatozishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,205 გამოხმაურება
1

დაწერილია 13 October, 2005 - 09:31

Lasha Shamatava, Oct 12 2005, 07:06 PM -ში, განაცხადა:

ბარემ 'კონოტაციაც' განმარტე. 

<{POST_SNAPBACK}>


:)
გიორგი კალატოზიშვილი
პიარისა და კომუნიკაციების სპეციალისტი

მობ.: (+995 74) 999 356
(+995 95) 414 118

#49 Giorgi Kalatozishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,205 გამოხმაურება
1

დაწერილია 13 October, 2005 - 09:35

სხვა ტოპიკიდან გადმომაქვს:)
"სხვათა შორის, თუ ყოფილხარ "მალიბუში" (დოლიძეს კუთხეში) მენიუში ცალსახად უწერიათ: თუ მომტანი არ გიღიმით, თამამად შეგიძლიათ მოუხმოთ მენეჯერს და გამოთქვათ უკმაყოფილება ამას ქვია ჩემო სოფიო დასავლური სტანდარტების ბრმად გადმოღება."
გიორგი კალატოზიშვილი
პიარისა და კომუნიკაციების სპეციალისტი

მობ.: (+995 74) 999 356
(+995 95) 414 118

#50 Natia Nadiradze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 896 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 October, 2005 - 09:44

Lasha Shamatava

დენოტაცია არის სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობა, ხოლო დენოტაცია - ემოციურ ელფერისავით :)
Natia Nadiradze

World Vision International
SCCW Project Deputy Manager
17/18 Imedashvili street 0160 Tbilisi Georgia
Tel: (995) 32 43 35 49/50/51
Cell: (995) 99 77 06 19
Email: natia_nadiradze@wvi.org

#51 Teona Grdzelishvili

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,785 გამოხმაურება
1

დაწერილია 13 October, 2005 - 12:39

Giorgi Kalatozishvili, Oct 13 2005, 10:35 AM -ში, განაცხადა:

"სხვათა შორის, თუ ყოფილხარ "მალიბუში" (დოლიძეს კუთხეში) მენიუში ცალსახად უწერიათ: თუ მომტანი არ გიღიმით, თამამად შეგიძლიათ მოუხმოთ მენეჯერს და გამოთქვათ უკმაყოფილება ამას ქვია ჩემო სოფიო დასავლური სტანდარტების ბრმად გადმოღება."

<{POST_SNAPBACK}>


კი, ასე წერია, მაგრამ იქ არც ერთი მიმტანი არ იღიმის, ასე რომ მათ გამოცვლას აზრი არა აქვს, ის კი არა, ყავას და კოკა კოლას თუ მოითხოვ ჯერ კარგად უნდა დაფიქრდე, ხომ არ მოგწამლავს გაურეცხავი ჭურჭლით მირთმეული სასმელი, შენიშვნა გამორიცხულია, იმიტომ რომ მას ისე იღებენ, თითქონს ასე უნდა იყოს :):)
TEONA GRDZELISHVILI

Head of Human Resources Department

Rompetrol Georgia
Energy for life

Fill&Go - powered by Rompetrol

#52 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 October, 2005 - 12:43

Teona Grdzelishvili

თეო, ის წესი კლიენტებთან ურთიერთობის შესახებ, რომლელიც შენს კომპანიაში გამოიყენება, ვის მიერა არის შედგენილია? ვ სმისლე შენი კომოპანიის მენეჯმენტი ადგენს?
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#53 Teona Grdzelishvili

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,785 გამოხმაურება
1

დაწერილია 13 October, 2005 - 12:44

Sophie Amiranashvili
არა სოფო ჩემი შედგენილია, სხვადასხვა მასალაზე დაყრდნობით
TEONA GRDZELISHVILI

Head of Human Resources Department

Rompetrol Georgia
Energy for life

Fill&Go - powered by Rompetrol

#54 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 October, 2005 - 12:45

Teona Grdzelishvili, Oct 13 2005, 01:44 PM -ში, განაცხადა:

არა სოფო ჩემი შედგენილია, სხვადასხვა მასალაზე დაყრდნობით

<{POST_SNAPBACK}>და როგორც წესი, მოქმედებს კომპანიაში? მაგას როგორც ეიჩ არი, შენ აკონტროლებ, ხო?
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#55 Teona Grdzelishvili

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,785 გამოხმაურება
1

დაწერილია 13 October, 2005 - 12:47

Sophie Amiranashvili, Oct 13 2005, 01:45 PM -ში, განაცხადა:

და როგორც წესი, მოქმედებს კომპანიაში? მაგას როგორც ეიჩ არი, შენ აკონტროლებ, ხო?

<{POST_SNAPBACK}>


ხო, ანუ თავის ფეედბექებით და ყველაფრით, საერთოდ მენეჯერები აკონტროლებენ საკუთარ ქვედანაყოფებს, იმიტომ რომ პირადი ურთიერთობების close supervision პრაქტიკულად შეუძლებელია, მე ძირითადად ტრენინგები მაქვს რომელიც თანამშრომლებისთვის არის, ანუ ეს არის შიდა სავალდებულო ტრენინგები
მაგის გარდა როცა თანამრომელს ექმნება პრობლემა კლიენტთან ურთიერთობაში, იმის გადაწყვეტის გზებს ვეძებთ და ასე შემდეგ, საერთოდ, აუცილებლად გვეყოლება ცალკე კადრი რომელიც ამის მენეჯმენტს მოახდენს

რედაქტორი Teona Grdzelishvili, 13 October, 2005 - 12:48.

TEONA GRDZELISHVILI

Head of Human Resources Department

Rompetrol Georgia
Energy for life

Fill&Go - powered by Rompetrol

#56 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 October, 2005 - 13:21

Teona Grdzelishvili, Oct 13 2005, 01:47 PM -ში, განაცხადა:

საერთოდ, აუცილებლად გვეყოლება ცალკე კადრი რომელიც ამის მენეჯმენტს მოახდენს

<{POST_SNAPBACK}>ძალიან კარგი იდეაა. კარგია, თუ ბევრ კომპანიაში იქნება მსგავსი რამ.
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#57 Giorgi Kalatozishvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,205 გამოხმაურება
1

დაწერილია 13 October, 2005 - 14:36

Teona Grdzelishvili, Oct 13 2005, 12:39 PM -ში, განაცხადა:

კი, ასე წერია, მაგრამ იქ არც ერთი მიმტანი არ იღიმის, ასე რომ მათ გამოცვლას აზრი არა აქვს, ის კი არა, ყავას და კოკა კოლას თუ მოითხოვ ჯერ კარგად უნდა დაფიქრდე, ხომ არ მოგწამლავს გაურეცხავი ჭურჭლით მირთმეული სასმელი, შენიშვნა გამორიცხულია, იმიტომ რომ მას ისე იღებენ, თითქონს ასე უნდა იყოს 

<{POST_SNAPBACK}>


საერთოდ ზემოთ უკვე დავწერე, რომ ჩვენთან მიმტანობა გარდა იმისა, რომ არაპრესტიჟულია და ძირითადად საშუალო განათლების მქონე პირები არიან, ზოგადად არასრულფასოვნების კომპლექსს უკავშირდება. აქ, საქართველოში, სხვისი მომსახურება სათაკილოა, თუმცა მე ამას არ ვიზიარებ. უცხოეთში იგივე ადამიანი მშვენივრად ითავისებს დამლაგებლისა და მიმტანის ფუნქციას. არასრულფასოვნებაა აბა რა არის!:)
გიორგი კალატოზიშვილი
პიარისა და კომუნიკაციების სპეციალისტი

მობ.: (+995 74) 999 356
(+995 95) 414 118

#58 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 October, 2005 - 14:42

მგონი ტარანტინოს ერთერთ ფილმშია ნათქვამი, მამაკაცი როდესაც მიმტანი ხდება, საკუთარ თავმოყვარეობას ივიწყებსო... ალბათ, ამიტომ კომპლექსდება იგი?
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#59 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 13 October, 2005 - 16:01

Sophie Amiranashvili, Oct 13 2005, 03:42 PM -ში, განაცხადა:

მგონი ტარანტინოს ერთერთ ფილმშია ნათქვამი, მამაკაცი როდესაც მიმტანი ხდება, საკუთარ თავმოყვარეობას ივიწყებსო... ალბათ, ამიტომ კომპლექსდება იგი?

<{POST_SNAPBACK}>


რატომ მხოლოდ მამაკაცი?
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#60 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 October, 2005 - 17:53

Tariel Zivzivadze, Oct 13 2005, 05:01 PM -ში, განაცხადა:

რატომ მხოლოდ მამაკაცი?

<{POST_SNAPBACK}>ალბათ იმიტომ, რომ ფილმში ამ სიტყვება მამაკაცი წარმოსთქვამს :)
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 732 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 2 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share