ნახტომი

- - - - -

იყიდება ახალ აშებებული და გარემონტებული ბინა ურეკში


თემაში გამოხმაურება არ არის

#1 Dear Guest, You need to register...Alesya Parshina_*

 • Guest

დაწერილია 14 March, 2011 - 10:51

urekis margaliti - შეიძინეთ ბინა სასტუმროს ტიპის ახალ აშენებულ და გარემონტებულ სახლში.“urekis margaliti”-s adgilmdebareobagaZlevT mimzidvel da monatrebul xeds zRvis pirze.

უreki ganTqmulia saocari samkurnaloTvisebebis mqone magnitur qviSiT. saqarTvelos kurortologiisa da fizioTerapiissamecniero-kvleviTo institutis profesorebis gamokvlevebiT dadgenili iqna, romurekis sakurorto faqtorebi dadebiTad moqmedebs ara mxolod jansaR xalxze, arameddidi efeqturobiT SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas gulis, sunTqviTi da nervulisistemebis, da sayrden-mamoZravebeli aparatis daavadebebis samkurnalod.isiamovneT da imkurnaleT urekissubtropikul klimatSi sadReRamiso aeroterapiiT, haeriT da mzis abazanebiT, zRvisbanaobiT da magnetituri qviSis abazanebiT.

SeiZineT Tqveni ocnebis saxli urekis margalit-Si, da SeaTavse siamovnebasargebelTan.komerciuli farTi:

91 kv/m (iyofa)

204 kv/m (iyofa)

1 kv/m-is Rirebuleba – მაქსიმუმ 1,300 aSS

sacxovrebeli farTi:

41 – 46 kv/m

46 – 76 kv/m

76 – 120 kv/m

1 kv/m-is Rirebuleba – 680 - 935 aSSSenobis saerTo farTi: 6,300 kv/m

detalebi:vabarebT binebs evro remontiT.saZinebel oTaxSi CaSenebuli karadiT. samzareulo – CaSenebuli samzareuloTi,gamwoviT, ganaTebiT. saabazno oTaxi – Sxapi, xelsabani, unitazi da ganaTeba.vabarebT binebs evro remontiT rbili avejis da eleqtro teqnikis gareSe.

“urekis margaliti”

შavi zRvis sanapiros unikalurkurortze urekSi, Sps. argo konstraqSen 2 gTavazobTsastumro tipis 12sarTulian elitarul saxls - urekis margalit”-s. “urekis margaliti”-s adgilmdebareoba - 150 metri zRvis piridan gaZlevT saSualebas moixiblod mimzidveli da monatrebuli xedidzRvaze.“urekis margaliti” Sendeba evro standartebis mixedvid, Senoba dgas187 ximinjze, rac itans 8 qulian miwis Zvras da aris energo efekturi.mSeneblobisTvis gamoyenebulia berZnuli samSeneblo masalebi: energo efekturi dasineste gaumtaravi aguriT. am jerad dasrulebulia me-5 sarTuli, Senobis eqvsisarTuli evro remontiT iqneba aSenebuli 2010 wlis seqtemberSi.dainteresebul pirTaTvis “Sps. argo konstraqSen 2” moawyobs vizitebsurekSi – raTa gaxsnas Tqvens winaSe jadosnuri “urekis margaliti”-s karebi.farTis SeZeniT Tqven CayvinTavT urekis jadosnur atmosferoSi, misi ulamazes,margebel bunebaSi, Tbili alersiani zRviT da magnitur samkurnalo qviSiT.

aisruleT Tqveni ocneba “urekismargalit”-Si – SeaTavse siamovneba sargebelTan.

dagvikavSirdiT:alesiaparSina

marketingisda gayidvebis menejeri

+996 95 3948 01

+995 32 10 28 68

e-mail:a.parshina@argoconstruct.com

www.argoconstruct.com

www.ergo3.gr

თანდართული ფაილ[ებ]ი

 • თანდართული ფაილი  IMG_0272.jpg (63.6კ)
  ჩამოტვირთვების #: 8
 • თანდართული ფაილი  IMG_0268.jpg (81.38კ)
  ჩამოტვირთვების #: 8
 • თანდართული ფაილი  IMG_0240.jpg (51.33კ)
  ჩამოტვირთვების #: 9
 • თანდართული ფაილი  IMG_0054.jpg (128.34კ)
  ჩამოტვირთვების #: 9

რედაქტორი Alesya Parshina, 14 March, 2011 - 10:54.
1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share