ნახტომი

- - - - -

ESL KIDS (ინგლისური ენა ბავშვებისთვის)


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 2

#1 Nina Jinjolava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 720 გამოხმაურება
5

დაწერილია 17 March, 2011 - 21:00

ESL kids– inglisuri enis Semswavleli sabavSvo centriacxadebs 5-dan 12 wlis CaTvliT, moswavleTa miRebas.

swavlis procesi efuZneba dasavleT qveynebSi aprobirebul, Tanamedrove ESL (English second language) meTods, romelic gulisxmobs inglisuris, rogorc damatebiTi enisdauflebas. Cveni moswavleebi eCvevian inglisurad metyvelebasa da azrovnebas,uviTardebaT smeniTi da wera-kiTxvis unarCvevebi.

damatebiTi informaciisaTvis dagvikavSirdiT:

gelovanis q. 21, tel: (897 17 53 07; 877 100 222).

http://www.facebook.com/eslkidsgeorgia

თანდართული ფაილ[ებ]ი

 • თანდართული ფაილი  Picture1.jpg (28.23კ)
  ჩამოტვირთვების #: 5


#2 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 20 March, 2011 - 11:31

სერიოზული სეგმენტია :)
წარმატებებს გისურვებთ!
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#3 Nina Jinjolava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 720 გამოხმაურება
5

დაწერილია 20 March, 2011 - 23:46

ტარიელ დიდი მადლობა. სამი ჯგუფი უკვე მუშაობს, ორი კვირაა გაკვეთილები უტარდებათ და შედეგი უკვე შესამჩნევი და სერიოზულია. კარგი მეთოდია, ამართლებს. ბავშვები ძალიან მოტივირებულები არიან და გაკვეთილზე ბოლომდე ჩართულები. ხარისხობრივი თვალსაზრისით, იმედები 100 % გაამართლა.

სექტემბრიდან სეგმენტი გაფართოვდება, 12-დან 16 წლის ჩათვლით ბავშვებს და თინეიჯერებს მივიღებთ.

1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share